Logo Loading
Genel Başkan

FİKRİM DAMKA

16 Ekim 1972 tarihinde Prizren’de doğdu.

İlköğretimini Motrat Qiriazi İlkokulu’nda, ortaöğretimini ise Gjon Buzuku Lisesi’nde tamamladı. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü’nü kazandı. Savaştan hemen sonra, 1999 yılında Prizren Ekonomi Lisesi’nde öğretmen olarak çalışmaya başlamıştır.

2002 yılında Kosova Türk Öğretmenler Derneği’nde başkan olarak görev yaptı.

Kosova Demokratik Türk Partisi’nin önerisiyle 2005 yılında Kosova Nüfus Sayımı Komisyonu üyesi olarak atandı ve burada 2011 yılına kadar hizmet verdi.

2007 yılında yapılan parti içi seçimlerde KDTP Prizren Şubesi Yönetim Kurulu Üyeliği’ne seçildi. 2009 yılından başlayarak, KDTP MYK üyeliği ve Genel Sekreterlik görevlerini yürüttü.

2008 yılında Çevre ve Bölge Planlama Bakanlığı danışmanlığına getirilen Damka, 2009 yılında Tarım, Ormancılık ve Kırsal Gelişim Bakan Yardımcılığına atandı. 2010 yılında gerçekleştirilen Genel Seçimlerde ise ilk defa milletvekilliğine seçildi.

2014, 2017 ve 2019 yılında gerçekleşen seçimlerde yeniden milletvekilliğine seçilen Damka, Kosova Meclisi’ndeki ilk döneminde Sağlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Komisyon Başkanlığını yaptı. İkinci döneminde Tarım, Ormancılık ve Kırsal Gelişim Komisyonu Başkanlığına geçen Damka, 2016 yılında Kosova Meclis Başkanvekilliğine seçildi.

2017-2019 yılları arasında Bütçe ve Finans Komisyonu üyeliği görevinde yer aldı.

26 Aralık 2019 tarihinde Kosova Meclisi 7. Yasama Dönemi kuruluş oturumunda Türk, Boşnak ve Rom milletvekillerinin önerisiyle Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı Fikrim Damka, oy birliğiyle Topluluklardan Sorumlu Meclis Başkanvekilliği görevine seçilmiştir.

14 Şubat Kosova Erken Genel Seçimlerinde ilk defa Parti Başkanı sıfatıyla seçim sürecini yürüten Fikrim Damka, hem parti hem de kişisel olarak başarılı bir seçim çıkarmış ve tekrar milletvekili olmaya hak kazanmıştır. Vetëvendosje Hareketi’nin seçimlerden galip gelmesi ve meclisten güvenoyu almasıyla kurulan Vetëvendosje Hükümeti (veya 2. Kurti Hükümeti) kabinesinde Bölgesel Kalkınma Bakanı görevine getirilmiştir.

Arnavutça, Sırpça ve İngilizce bilen Damka evli ve iki çocuk babasıdır.

Fikrim Damka ka lindur më 16 tetor 1972 në Prizren. Ai ka përfunduar arsimin fillor në shkollën fillore Motrat Qiriazi dhe arsimin e mesëm pranë shkollës së mesme Gjon Bozuku. Në vitin 1992 ai filloi studimet e tij universitare në Departamentin e Ekonomisë të Universitetit të Stambollit ku dhe ka diplomuar në vitin 1996.

Pas luftës në vitin 1999 ai filloi punën si arsimtar në Shkollën e Mesme Ekonomike dhe Juridike në Prizren. Në vitin 2002 ai u zgjodh Kryetar i Shoqatës për Mësuesit Kosovar-Turq. Gjatë udhëheqjes së tij ai ka dhënë rëndësi identifikimit të problemeve që lidhen me sistemin arsimor turk në Kosovë. Duke marrë në konsideratë arsyet e këtyre problemeve, ai ka organizuar shumë takime, konferenca dhe seminare vjetore për të kërkuar zgjidhje dhe për të siguruar suksesin e mëtejshëm të sistemit arsimor turk në Kosovë. Si rezultat i këtyre angazhimeve ai ka qenë në gjendje të ofrojë zgjidhje për shumë çështje në pah.

Në vitin 2005 bazuar në propozimin e Partisë Demokratike Turke të Kosovës (KDTP) ai u emërua si anëtar i Komisionit Qendror të Regjistrimit në Kosovë ku shërbeu deri në vitin 2011.

Në vitin 2007 ai u zgjodh anëtar i bordit të Partisë Demokratike Turke të Kosovës (KDTP) – dega në Prizren. Nga viti 2009 ai shërbeu si anëtar i Bordit Qendror Ekzekutiv dhe Sekretar i Përgjithshëm i partisë deri në vitin 2019 kur u emërua si President i partisë.

Në vitin 2008 ai u emërua si këshilltar i Ministrit të Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor dhe në vitin 2009 si Zëvendës Ministër i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural. Në zgjedhjet parlamentare të vitit 2010, ai u zgjodh si deputet për herë të parë. Pas kësaj, ai u rizgjodh në zgjedhjet e 2014, 2017, 2019 dhe 202

Gjatë mandatit të parë si anëtar i parlamentit ai u emërua si Kryetar i Komisionit për Shëndetësi, Punë dhe Mirëqenie Sociale. Në mandatin e tij të dytë ai shërbeu si Kryetar i Komisionit për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural për një vitë e gjysmë. Së fundmi, ai shërbeu si Nënkryetar i Kuvendit, Nënkryetar i 2-të i Komisionit për Shëndetësi, Punë dhe Mirëqenie Sociale, si dhe anëtar i Komisionit të Buxhetit dhe Financave dhe Grupit Parlamentar Miqësor Kosovë / Turqi. Aktualisht, ai është emëruar si Ministër i Zhvillimit Rajonal.

Ai ka iniciuar shumë aktivitete dhe projekte humanitare për njerëzit në nevojë.

Gjuha e tij amtare është turqishtja. Ai poashtu flet shqip, serbisht dhe anglisht.

Fikrim Damka was born on October 16, 1972 in Prizren. He has completed his primary education at the Motrat Qiriazi Primary School and the secondary education at the Gjon BozukuHigh School. In 1992 he started his undergraduate studies at the Istanbul University Department of Economics and graduated in 1996.

After the war in 1999 he started to teach at the High School of Economics and Law in Prizren. In 2002 he was elected as the President of the Association for Kosovar-Turkish Teachers. During his presidency he has given importance to the identification of problems related with the Turkish educational system in Kosovo. Having considered the reasons for these problems he has organized many annual meetings, conferences and seminars with the aim of seeking solutions and ensuring the future success of the Turkish educational system in Kosovo. As a result of these engagements he has been able to solve many emerging issues.

In 2005 based on the proposal of the Kosovo Turkish Democratic Party (KDTP) he was appointed as a member of Kosovo’s Central Census Committee where he served until 2011.

In 2007 he was elected as the board member of Kosovo Turkish Democratic Party (KDTP) – Prizren branch. From 2009 he served as the member of the Central Executive Board and Secretary General of the party until 2019 when he became the President of the party.

In 2008 he was appointed as the adviser to the Minister of Environment and Spatial Planning and in 2009 as a Deputy Minister of Agriculture, Forestry and Rural Development. In the parliamentary elections of 2010, he was elected as a Member of the Parliament for the first time. Following that, he was re-elected in the elections of 2014, 2019 and 2021.

During his first mandate as a member of the parliament he became the Chairperson of the Committee for Health, Labor and Social Welfare. In his second mandate he served as the Chairperson of the Committee for Agriculture, Forestry and Rural Development for one and a half years. Lastly, he served as the Vice President of the Assembly, 2nd Vice President of the Committee for Health, Labor and Social Welfare, as well as the member of Budget and Finance Committee and the Kosovo/Turkey Parliamentary Friendship Group. Presently, he is appointed as the Minister of Regional Development.

He has initiated many humanitarian activities and projects for people in need.

His native language is Turkish. He speaks Albanian, Serbian and English.