Logo Loading

Dil Yasasına Ait İtirazlarından Sonra Yapılacak Olan Panel’de Kosova Demokratik Türk Partisinin Tavrı

27 Temmuz 2006 günü Kosova Meclisi’nin kabul ettiği Diller Yasası ile ilgili 02.2471 sayılı ve 28.07.2006 tarihli itiraz ile Panel’in yapılmasını isterken yazılı itirazın Kosova Geçici Öz-Yönetim Anayasal çerçevesinin 9.1.39 ve 9.1.40. maddelere ve Kosova Meclisi İçtüzüğünün 40.1. maddesine dayanarak verildiğini ve itirazımızın daha ayan olması için şu açıklamayı yapmaya ihtiyaç duyuyorum.

Kosova toplumuna tamamen entegre olmuş Kosova Türkleri’nin siyasi örgütü olan KDTP uzmanlar ve aydınların katılımıyla Dil Yasası ile sayısı çok toplantı yapmış, Sivil toplum kuruluşlarının da katıldığı açık tartışmalar yürütmüş ve sonuçta Kosova Dil Yasası’nda Türklerin kazanılmış dil haklarının savunulması gerektiği ve bu doğrultuda Dil Yasasında Türklerin yaşadığı belediyelerde Türkçenin Arnavutça ve Sırpça ile eşit dil olması düzenlenmesi gerektiği oybirliği ile kabul edilmiştir.

Tabanın istekleri ve kazanılmış dil hakları göz önünde bulundurularak 21 ayrı önerge hazırlanıp 02-961 sayılı ve 09.01.2006 tarihli Kamu Hizmetleri Meclis Komisyonu’na gönderilmiştir.

27 Temmuz 2006 günü Kosova Meclisi’nde 21 önergemizden 13 önergenin ve ayrıca Hükümet tarafından verilen 6. önergenin reddedilmesiyle Kosova Türk Toplumunun kazanılmış dil hakları ihlal edilerek Türk Toplumunun huzuru bozulmuş ve güvensizlik duyguları çoğalmaya başlamış ki bunlar istikrarın korunmasını zorlaştırır.

Bugün Kosova’da Türklerin yaşadıkları belediyelerde eğitim kuruluşları, sivil topluk kuruluşları ve siyasi kuruluşlarının yönetim kurulları bulunmaktadır. Bu yüzdende Türklerin yaşadıkları belediyelerde bu son Dil Yasası ile de Türkçe’nin Arnavutça ve Sırpça ile eşit olması düzenlenmelidir.

1.Önergemiz Diller Yasası’nın 1. maddesinin 1.i. fıkrasına aittir ve bu fıkranın önergemizde olduğu gibi şöyle olmasını istiyoruz: “Kosova kamu enstitülerinde, kuruluşlarında resmi diller Arnavutça, Sırpça , Türkçe, Boşnakça ‘dır”.

2.Önergemiz ile madde 2’nin 2.1. fıkrası şöyle olmalıdır: “… ve aynı zama Türklerin yaşadıkları belediyelerde de Türk dilinin hak eşitliği sağlanmalıdır.

Önergelerimiz kabul edilmediği takdirde Hükümetin 6. önergesinin kabul edilmesiyle ve Diller Yasasının 4. maddesinin 4.6 fıkrasına, 9. maddesinin 9.1. ve 9.2. fıkralarına “resmi diller” den sonra “ve kullanımda resmi olan dillerde” kelimeleri eklenirse az da olsa yapılan dil ihlalleri kısmen telafi olmuş olur, bu yüzden bunun yapılmasını öneriyorum. Aksi halde Türk topluluğunun asimilasyonuna ve göçüne neden olmuş olursunuz. Kosova mutlu etnik özelliğini de kaybetmiş olur.

06.09.06