Logo Loading

I.GENELHÜKÜMLER

1. madde

Kosova Demokratik Türk Partisi Tüzüğüyle (devamında Tüzük) Partinin amaçları, gayesi, ismi, sembolleri, üyelik şartları ve sorumlulukları, partinin temsili, kararların alınması, seçimlerin yapılması, partinin yönetilmesi ve parti ve parti üyeleri için önemli olan diğer hususlar belirlenmektedir.

2. madde

Kosova Demokratik Türk Partisi çoğulcu, çoketnili, çokkültürlü ve Kosova Cumhuriyetinin her yönlü kalkınması ve demokratik değerlerinin ön planda tutulması için mücadele edenpolitik partidir.

KDTP kendi etkinliğini Yasa, Tüzük ve Programda belirtilen kurallara göre sürdürecektir.

3. madde

Kosova Demokratik Türk Partisi’nin kısaltılmış adı KDTP’dir ve merkezi Prizren’dedir.

4. madde

KDTP’nin, biçimi, ölçüleri ve niteliği yönetmelikle belirlenen, kırmızı zemin üzerinde beyaz hilal bulunan ve hilalin ortasında aydınlanmanın başlangıcını ima eden beyaz bir noktası olanve ay uçlarında birbiriyle iç içe olmuş KDTP harflerininyazılı bulunduğu sembolü vardır.

KDTP’nin, özünde ambleminin özelliklerini yansıtan bayrağı da vardır.

5. madde

KDTP’nin, Türkçe ve yasa ile belirlenen resmi dillerde yazılı, yuvarlak şeklinde mühürü ve dörtgen şeklinde kasesi bulunur.

Dikdörtgen şeklindeki kasede, KDTP’nin adı, amblemi, numara ile tarih haneleri ve kent adı bulunur.

Şube adına düzenlenen mühür ve kaselerde ek olarak şubenin kendisinin ve şehrininadları da yazılı bulunur.

6. madde

KDTP’nin esas rolü ve amacı Kosova Cumhuriyetinde demokratik değerlerinin ve hukuk üstünlüğünün hakim olması için siyasi çalışmalar yürütmektir.

KDTP, tüm Kosova vatandaşların hak eşitliği, özgür ve serbest dolaşımını sağlamasında çalışmalarını gerçekleştirir.

İnsan haklarını ve özgürlüklerini kapsayan tüm yasa ve belgelerin kabul edilmesini ve uygulamasını sağlamaktır.

KDTP siyasi, kültür, eğitim, sanat, bilim, sağlık, dil, din, gelenek ve görenek, Türk halkının her yanlı kalkınması ile genel halk çıkarına olan alanlarda etkinlik sürdürmektir.

Gençleri bilime, teknolojiye, gelişmeye, yeniliğe ve değişime açık, yaratıcı, üretken ve erdemli, ülkeye ve topluma yararlı insanlar olarak geliştirmektir.

Kosova’da Türk topluluğun milli vekültürel benliğinin korunması, savunulması ve hayati önem taşıyan konular üstüne toplumsal yaşamı sağlamaktır.

Türklerineğitim, kültür, özgürlük, din, yayın ve basın etkinlikleri, Türk Dili ve yazısının eşit haklı kullanılmasını, Türk tarih ve kültür mirasının koruması sağlamaktır.

Kamu ve devlet görevlerine, kamu şirketlere ve sistemin diğer kurul ve kuruluşlarına yapılan seçimlerde ve atamalarda Türk topluluğuna mensup kadroların seçilmesi ve atamalarını sağlamaktır.

KDTP kendisine ait Tüzük ve Programından çıkan görev ve ödevlerini en iyi bir biçimde gerçekleştirmek üzere, uluslararası kuruluşlarla, Kosova‘da ve Kosova dışında kendi programına uygun yada benzer parti, dernek, kulüp ve kuruluşlarlaişbirlikyapar ve uluslararası örgütlere üye olur.

7. madde

Toplumsal politik yaşamda erdemli olmak, erdemliliği savunmak ve gerçekleştirmekKDTP içinpolitik bir anlayıştır.

KDTP’de siyasi görevler özel çıkarlar için kullanılamaz.

8. madde

KDTP’yi Genel Başkan temsil eder. Genel başkan yokluğunda, vekil ettiği başkan yardımcılardan biri yadagenel sekreterpartiyi temsil eder.

9. madde

Partinin bütün görevleri tüzük kuralları içinde gerçekleşir ve tüm partililere açıktır.

Partililer görevlerinde, işlerinde ve üyesi bulundukları kuruluşlarda parti tüzüğü, programı ve ilkelerine uyumlu olarak davranır ve çalışırlar.

Parti adına alınan kararlar ve oluşturulan belgeler parti tüzüğü ile uyumlu olmalıdır.

Parti alt organlarının belgeleri, parti tüzüğü ve parti üst organlarının karar ve belgeleriyle uyum içinde olmalıdır.

10. madde

Partinin tüm organları, bu tüzükle başka çeşit belirtilmemişse, en az üye tam sayısı yarısının katılımıylatoplantıları düzenler (kvorum).

Tüzükle başka çeşit belirtilmemişse toplantılarda kararlar katılanların oy çoğunluğuyla alınır.Oyların eşit olması durumundabaşkanının oyu kararı belirler.

Seçimler çok adaylar arasından gizli oyla ve eleme metoduyla gerçekleştirilir.

Seçim dışındaki konularda karar alınırken açık oylama yöntemi uygulanır.

Partinin çalışmaları, Program ve tüzük ilkeleri esaslarına göre olmalıdır.

11. madde

Partinin tüm kademelerindeki organların görev süresi prensipte 3 yıldır doğrusu seçimler yasası ve MSK yönetmenlikleriyle uyumludur.

Partideki tüm görevliler yeniden seçilme hakkına sahiptir.

Özel durumlarda MYK kararıyla seçimler en fazla 1 yıla ertelenebilir.

Böyle bir erteleme durumunda, tüm organların görev süreleri de eşdeğer zaman için uzar.

II. ÜYELİK

12. madde

Kosova Demokratik Türk Partisineüye olmak isteyen kişi, bizzat şubeye başvurur. Üye başvuru belgesindeki“kişisel bilgiler” ve diğer başvuru bölümleri, başvuru sahibi tarafından eksiksiz doldurulur.

Üyelik başvurusu belgesindeki bilgiler, üyelik başvurular defterine numara sırasıyla kaydedilir. Başvurana, görevli şube yöneticisi tarafından, başvurunun alındığını gösteren “alıntı belgesi” verilir.

Adayın üyelik başvurusu, şube yönetim kurulu tarafındanincelenip en geç 15gün içindekarara bağlanır.

13. madde

Üyelik kriterleri şunlardır:

•  Parti tüzük ve programının kabul edilmesi;

•  Üyelik başvuru sürecini eksiksiz yerinegetirilmesi;

•  Disiplin cezası gerektirecek hiçbir olaya karışmaması;

•  Kosova vatandaşı olması;

•  Yasalara dayalı bir engelin olmaması;

•  18 yaşını doldurması;

•  Aynı zamanda başka partinin üyesi olmaması.

14. madde

Partiye üyelik, tüzük ve programını kabul ettiğine dair başvurunun imzalanması ve Şube Yönetim Kurulu tarafından onaylanması ile geçerlilik kazanır.

Partiye üye olan vatandaşa, Şube başkanının imzasını taşıyan parti üyelik kartı verilir.

Üyelik, geçerli parti üyelik kartı ile kanıtlanır.

15. madde

Parti üyeleri ana yazılımı, Şube üye kütüğünde ve bilgisayar ortamındatoplanır.

Şubelerde yazılı bulunan ve gecikmesiz güncellenen üye kayıtları bilgisayar ortamına aktarılarak formların kopyalarıyla beraber merkeze aylık rapor halinde sunulur.

Tüm parti üyelikleri Merkez üye yazım biriminde toplanır.

Şube ve parti seçimleri merkez üye yazım birimine dayalı gerçekleşir.

 

16. madde

Parti Üyelikhakları şunlardır:

Sadece bir şubeninüye kütüğünde yer almak;

Parti organlarının toplantılarına ve çalışmalarına katılmak ve düşüncelerini özgürce ifade etmek;

Parti içi seçimlerinde aday önermek, seçmek ve seçilmek (bu hak, seçim yılında 31 Ocak tarihine kadar üye olan kişilere geçerlidir);

Yerel ve parlamento seçimlerindeparti adına aday olmak;

Parti adına devlet, hükümet ve diğer kurum ile kuruluşlarda görev almak; Partinin tüm kademelerindeki çalışmaları konusunda bilgilenmek;

Parti çalışmalarında bir fikri ortaya koyma, belli konuyu güncelleştirme ve öneri konusunda eşit hakka sahip olmak.

17. madde

Parti üyelerinin görevi:

KDTP’nin program, tüzük ve kararlarının gerçekleştirilmesine katkı sunmaktır;

Seçimlerde parti kampanyasını ve adaylarını desteklemek, partinin başarısını en üst düzeye çıkarmaktır.

Parti toplantılarına ve çalışmalarına katılmak, kendilerine verilen ödevleri yerine getirmektir;

Partinin gelir sağlamasına katkı sunmaktır;

Parti sayesinde parlamentoya, hükümete, belediyelere ve diğer kurum ile kuruluşlara seçilen veya atanan partilinin aylık maaşının % 5 oranında parti bütçesine aidat vermektir.

Merkez Yönetim Kurulu’nun tespit ettiği miktarda aylık aidatını ödemektir;

18. madde

Parti üyeliği şu olaylar neticesinde sona erer:

•  Yazılı istifa;

•  Üyelik aidatını yerine getirmemek;

•  Başka partiler listesinden veya bağımsız aday olarak seçimlere katılmak ;

•  Başka bir partiye üye olmak;

•  Davranış ve çalışmalarıyla parti tüzüğü ve programıyla çelişmesi sonucunda partiden ihraç edilmek.

Her üyenin üyeliliğin sona ermesi, Şube Yönetim Kurulu tarafınca karara bağlanır. Yazılı itiraz üzerine son kararı Merkez Disiplin Kurulu kararı verir.

Şube Yönetim Kurulunun karar alamadığı durumlarda MYK tarafınca da bir üyenin üyeliğine son verilebilir. İtiraz yine Merkez Disiplin kuruluna yorum için iletilir.

19. madde

KDTP’nin onur üyeliği de verilir.

Parti onur üyeliğine, KDTP veya Türk topluluğuna özel katkısı geçen Kosova vatandaşı yada Kosova dışından kişiler seçilebilir.

Partiye onur üyelik kararını MYK alır.

Parti onur üyeliği, ilan edilmesi kararı alınmış kişiye verilen plaketle (takdirnameyle) kanıtlanır.

III.PARTİNİN ÖRGÜTLENMESİ

20. madde

Partinin örgütlenmesi Merkezve Şube organları sayesinde gerçekleşir.

21. madde

Parti Merkez organları şunlardır :

•  Parti Meclisi

•  Genel Başkan

•  Merkez Yönetim kurulu

•  Başkanlık kurulu

•  Tüzük ve Denetim komisyonu

•  Merkez disiplin kurulu

22. madde

Parti Meclisi,partinin en yüksek organıdır.

Parti Meclisinin delege sayısı 81’dir.

Parti Meclis üyeleri, şube Meclisleri tarafıncaseçilmiş delegelerdir.

Parti Meclisinde şubeleri temsil edecek delegeler sayısı, son iki Genel seçimlerde her şubenin aldığı oy ortalamasıile parti meclisinin delege sayısıyla orantılıdır.

Her Şube, Parti Meclisinde en az iki üyeyle temsil edilir.

Parti Meclisinde, hiçbir Şubenin delege sayısı toplam delege sayısının %43 geçemez.

Yukarıda ki hususları dikkate alarak şube delegelerin yerdağılımı sırasında boş kalan yerler varsa o zaman en küçük şubeden başlayarak ek olarak birer sandalye sırayla (en büyük şube dışında) tüm şubelere tahsis edilmektedir. Bu dağılımdan sonra hala boş yerler varsa bu sefer ikinci büyük şubeden başlayarak ve aşağıya giderek kalan boş yerler diğer şubelere tahsis edilmektedir.

Herhangi nedenlerden dolayı bir Parti Meclisi delegesinin üyeliği düşerse, yerine sırada gelen ve şube delege seçimlerinde sırada ki en fazla oy alanyeni delegeyer alır.

Bir delege yalınız istifa, ölüm veya kesin disiplin kararı neticesinde Meclis üyelik hakkını yitirir ve o zaman yeni üyeyle değiştirebilir.

Şubeler tarafından yapılan her değişiklik en geç 7 gün içerisindeBaşkanlık Kurulunabildirmekle gerçekleşir.

Yapılan değişiklikler yasal süre içerisinde G.Sekreter tarafınca MSK bildirilir.

İki seçim arası herhangi bir nedenden dolayı en fazla 40 üye değiştirilebilir. Eğer değiştirmeler 40 üyeyi geçerse, Başkanlık kurulu tarafıncaolağanüstüParti seçimleri en geç 4 ay içerisinde ilan edilir.

23. madde

Parti Seçim Meclisi ve Parti Genel Başkan seçimi 3 (seçim yasası ve MSK tarafından belirlenen süre içinde)yılda bir yapılmaktadır.

Sıralı Meclis toplantıları en az yılda bir toplanır.

Seçim Meclisi ve sıralı Meclis toplantıları genel başkan tarafından çağırılır.

Meclis gündemi ve diğer toplantı hazırlıklarını Genel Başkan, Başkanlık Kuruluyla beraber yapar.

24. madde

Parti Meclisi:

•  Çeşitli kararlar ve seçim bildirgeleri doğrultusunda politikalar, stratejiler, platformlar ve eylem planları üretir.

•  Partinin tüzük ve programınıkabul eder ve bu belgeler üstüne değiştirge ve ilaveler yapar;

•  İki meclis arası dönemde parti merkez organlarının çalışmalarıyla ilgili raporları değerlendirip kararlar alır;

•  Parti genel başkanını seçer ve görevinden alır;

•  Parti ile ilgili isim, sembol ve bayrak konularında kararlar alır.

•  Merkez yönetim kurulunu, daha önce belirlenen kriterlere göre Parti meclisinindelegeleri arasından seçer ve görevlerinden alır.

•  Merkez yönetim kurulunun ve başkanlık kurulunun yıllık çalışma raporunu görüşür.

•  Partinin yıllık finansı raporunu görüşür ve onaylar.

•  Şubelerin çalışmlarıyla ilgili kararlar alır.

•  Tüzük ve denetim komisyonüyelerini seçer.

•  Merkez disiplin komisyonu üyelerini seçer.

•  Parti programına uygun uluslararası örgütlere üye olma girişimlerini değerlendirip kararlar alır.

•  Olağanüstü koşullarda geçici tüzük dışı kararlar alabilir.

•  Kendisine gönderilen itiraz ve bağış başvurularını değerlendirip karara bağlar.

•  Yasa ve tüzüğe bağlı diğer görevleri yerine getirir.

25. madde

Parti Meclisi, delegeler tam sayısının en az yarısının katılımıyla çalışmalarını yapar.

Mecliste kararlar, toplantıya katılan delegelerin oy çoğunluyla ve açık oylamayla alınır.

Parti Meclis toplantısına gönderilen davet üzerekonuk üyelerkatılabilir ancak oy kullanmazlar.

26. madde

Seçim Meclisi, Genel Başkan seçimi ve yenidelegeler oluşumunun ilk parti meclis toplantısıdır.

Seçim Meclisi şu iş organları sayesinde çalışmalarını gerçekleştirir:

a) başkanlık divanı

c) meşruiyet komisyonu

ç) seçim komisyonu

27. madde

Başkanlık divanı 7 üyeden oluşur ve Seçim meclisi tarafından açık oyla seçilir.

Başkanlık Divanı Seçim Meclisi çalışmalarına yürütür.

Seçim Meclisi bitimiylebaşkanlık divanının görev süresi son bulur.

28. madde

Meşruiyet komisyonu 5 üyeden oluşmak üzere Seçim Meclisi tarafıncaseçilir. Kendi yapısından başkanını seçer.

Meclis delegelerinin geçerliliğini saptar, katılım sayısını belirler ve oturum başında katılım raporunu meclise sunar.

Meclis çalışmaları süresince katılımcılara malzeme dağıtır ve Başkanlık divanına teknik yardımlarda bulunur.

Meclis bitimiyle görevsüresi son bulur.

29. madde

Seçim komisyonu 7 üyeden oluşur ve Seçim Meclisi tarafınca seçilir. Kendi yapısından başkanını seçer.

Mecliste seçilecek olan organların seçim işlemlerinin tüzük ile öngörülen prosedüre ve MYK tarafınca belirlenen yöntemlere uyumlu olarak gerçekleşmesini sağlar. Bu doğrultuda, oy verme işlemini fiilen gözetler, oyların sayımını yapar ve seçim sonuçlarıyla ilgili raporunu meclise sunar.

Seçim sonuçlarına yönelik itiraz süresinin 48 saatbitimiyle görev süresi son bulur. Seçim komisyonu, yazılı itirazın kendisine ulaştığı andan itibaren en geç 72 saat içinde kararını alıp, ilgiliyi yazılı olarak bilgilendirir.

Seçim komisyonunun kararı MSK veya mahkeme kararına kadar geçerlidir ve itirazlar diğer işlemlerin yürütülmesini durdurmaz.

Kararla ilgili itirazı olan MSK ve yetkili mahkemeye başvurabilir.

30. madde

Seçim Meclis toplantısını, Genel Başkan açar ve toplantıyı Başkanlık divanının seçimine kadar yönetir.

Seçim Meclisitoplantısı davetini vegündem önerisini Genel Başkan sunar.

Seçim Meclisigündemi oy çoğunluyla kabul eder ve çalışmalarına devam eder.

Sıralı Meclis toplantılarını Genel başkan,yokluğundabaşkan yardımcılarından biri yönetir.

Genel başkan adayıseçilmiş Parti meclisiüyesi olmalıdır.

Genel Başkan adaylığı en az 20 delegenin imzasıyla desteklenmelidir. Bir delege yalınız bir genel başkan adayına destek imzasını verebilir.

Parti Genel başkanı görevine adaylığını koyan partili, meclis delegeleri karşısında 30 dakikayı aşmayacak seçim programını açıklamaklayükümlüdür.

Parti genel başkanı, meclis delegeleri tam sayısının yarısından bir fazlasınınoyuyla seçilir. İlk oylama sırasında, adaylardan biri, meclis delegelerin yarısından fazla oyunu sağlayamazsa, ikinci tur oylama düzenlenir. İkinci tura, ilk oylamada en fazla oy kazanan iki aday katılabilir. Meclis delegelerin yarısından fazla oy ( en az 41)sağlayan aday,Genel başkan seçilmiş olur.

Tek aday olayında Meclis açık oylama kararını alabilir.

SeçilenBaşkan, Partinin Genel başkanıdır, aynı zamanda otomatik olarakMerkez Yönetim Kurulu üyesi ve onun başkanıdır.

Genel Başkan,parti meclis delegelerinin 2/3 oyu ve gizli oylamayla görevinden alınabilir.

Genel Başkanın görevden alınması sürecinin başlatılması için gerekçelerin yazılı olarak açıklanmasıve meclis delegelerine sunulması lazım.

Genel Başkanın görevinden alınması olayında, en geç 4 ay içerisinde Meclis tarafından yeni Genel Başkan seçilemezse, olağanüstü parti seçimlerin veGenel Başkan seçiminin yapılması gerekir.

Meclis seçim toplantısı yapılıncaya kadar, Merkez yönetim kurulu, başkan yardımcılardan birinigeçici başkan olarak ilan eder.

Genel başkanlık makamı da parti disiplin kurallarına tabidir. İşlediği parti suçu nedeniyle başlatılan disiplin süreci sonucunda partidenkesin veya hukuki ihraç cezasına çarptırılan genel başkan görevinden alınır.

31. madde

Genel başkan, tüm parti örgütünün başkanıdır.

Genel Başkanşu görevleri yapar:

• Partiyi tüm düzeylerde temsil eder.

• Parti tüzüğü ve programına dayalı politikaları gerçekleştirir.

• Yetkili organlarca getirilen kararlarınuygulanmasını denetler.

• Parti program önerisini hazırlar ve üst organlara sunar.

• Partinin yasal, politik ve finansı belgelerini imzalar.

• Genel seçimler ve belediye başkanı seçimleri için aday listesini MYK’ın onayına sunar.

•  Herhangi bir parti üyesi ileilgili disiplin süreciniMDK nezdinde başlatabilir.

•  En fazla ikiGenel Başkan danışmanı atayabilir.

•  Parti meclisi, yönetim kurulu ve başkanlık kurulunun toplantılarını çağırır vebaşkanlık eder.

•  Merkez ve belediye düzeyinde seçilmiş ve atanmış temsilcilerin çalışmalarını denetler;

•  Şube çalışmalarını denetler ve şubelerle ilgili önerileri Meclis, MYK ve Başkanlık kuruluna sunar.

•  Tüzük, program, meclis kararları ve benzeri ağırlıklı belgelerden yansıyan ödev ve işlerigerçekleştirir.

•  Çeşitli atamalarla ilgili öneriler yapar ve Başkanlık kuruluna kabul için sunar.

•  Stratejik evraklar önerilerini Başkanlık, MYK ve Meclise sunar

•  Parti Meclisine yıllık çalışma ve finansraporları sunar

•  Uluslararası örgütler ve kurumlarla ilişkileri geliştirir.

•  Tüzük ve programla ilgili değişiklikleri önerir.

•  Tüzüğe dayalı diğer görevleri yapar.

Genel Başkan, devlet organlarında veya Parlamentoda yer almazsa, milletvekili düzeyinde parti bütçesinden maaş alır.

32. madde

Genel Başkan, başkan yardımcıları, şube başkanı ve merkez yönetim kurulu üyeleri şu durumlarda görevden alınabilirler:

•  Parti üyeliyle bağlı olmayan çeşitli devlet görevlerine atanmakla,

•  KDTP şahsiyetini lekelemek.

•  KDTP amaçlarına ve Tüzüğüne aykırı olan girişimlerde bulunmak.

•  Tüzükte belirtilmiş hak ve görevleri ağır bir biçimde ihlal etmek.

•  Hukuki yargı kararı üzere en az 6 ay süreyle hapis cezasına çaptırılması.

33. madde

Parti Meclisi olağanüstü de toplanabilir.

Olağanüstü meclis, Merkez Yönetim kurulu, en az 30 meclis delegeninveyazılı önergeler üzerine çağırılabilir. Bu gibi toplantılar Genel başkan tarafındanen geç 14 gün içerisinde çağırılır.

Olağanüstü meclis gündemi, önergeyi sunanlar tarafınca yazılı dilekçeyle beraber önerilir.

Olağanüstü Mecliste sadece yazılı dilekçede önerilenkonular görüşülür.

Olağanüstü meclisin hazırlıklarını Başkanlık Kurulu yapar, toplantıyı Genel Başkan yönetir.

En az 41(1/2) Meclis delegenin yazılı istemi üzerine, güvenoyu yada diğer seçim maddeleri gündemli Olağanüstü Meclis toplantısı çağırılabilir. Butoplantıyı Genel Başkan en geç 21 gün içerisinde çağırmalıdır.

Çağırılan bu olağanüstüMeclis toplantısında yalınız önerilen seçim maddeleri görüşülür.

Güvenoyu oylaması gizli oylama ve2/3 oyla gerçekleşir.

Parti Genel başkanının görevinden istifa etmiş olması yada öznel veya nesnel nedenlerden ötürü 6 ayı aşan bir süre başkanlık görevini yapamıyor olması, olağanüstü meclisin çağrılması için geçerli nedenlerdir. Bu durumda olağanüstü Parti meclis toplantısınıen geç 30 gün içinde Başkanlık Kurulu çağırır vetoplantıyı Genel başkan yardımcılarından biri yönetir.

Eğer bu Meclis toplantısında belirlenmiş prosedürlere göreyeni Genel Başkan seçilemezse4 ay içerisinde yeni parti seçimler yapılır.

34. madde

Merkez yönetim kurulu (MYK), parti meclisinin siyasi yürütme organıdır.

Merkez yönetim kurulunun üye sayısı 27’dir.

Genel Başkan, Merkez yönetim Kurulu başkanı ve üyesidir.

Kadınlar Kolu başkanı ve Gençlik Forumu başkanı oy hakkı olmaksızın MYK toplantılarına katılırlar.

Merkez yönetim kurulu, Parti Meclisinin 1/3’ni yansıtırken, kalan 26 üyeyi her şube en az 1 delege veya en fazla 9 delege vermekle oluşturulur.

MYK üyeleri Parti Meclisi tarafıncadelegeler arasından seçilir.

Merkez yönetim kurulu toplantılarını genel başkan çağırır ve çalışmalarınabaşkanlık eder.

Merkez yönetim kurulu, uygun gördüğünde ve gereksinim duyduğunda, partinin devlet, hükümet ve diğer kurum ile kuruluşlardaki görevlilerini toplantıya çağırır. Söz konusu görevliler toplantılarda söz alabilirler ancakoy kullanamazlar.

Merkez yönetim kurulu, tüzüksel görevlerini başarılı bir şekilde gerçekleştirmek üzere grup, kurul ve komisyonlar oluşturabilir, belirli alanlardaki uzmanların yardımlarından yararlanabilir.

Merkez yönetim kurulu, üye tam sayısının yarısından bir fazlasıylaçalışmalarını yapar ve kararları katılımcıların oy çoğunluğuyla alır.

35. madde

Merkez Yönetim kurulu, Parti Meclisininkarar ve tutumlarını uygular.

Partinin programı, ilkeleri ve amaçlarını duyurur, yayar ve geniş kitlelere benimsetir.

Partiyi seçimlere hazırlar ve olumlu sonuçlar elde etmek adına girişimlerde bulunur, gerekli önlemler alır ve eylem planlarını kabul eder.

Partinin seçimlere katılıp katılmaması konusunda karar alır.

Genel ve Yerel seçimler için seçim kampanyasını ve seçim platformunu hazırlar.

Seçim öncesi ve sonrasında başka parti ve politik örgütlerle kurulabilecek ortaklıkgirişimlerini karara bağlar.

Genel Başkan ve Başkanlık kuruluna belli yetkiler verebilir.

Genel Başkanönerisi üzere PartininGenel Sekreterini seçer.

Parlamento seçimleri için adaylık kriterlerini, adaylık katkı payını ve adaylar listesinibelirler.

Belediye seçimleri için adaylıklar kriterlerini belirler ve belediye başkan adaylıklarını onaylar.

Hükümet kurma, hükümete katılma ve hükümetten çekilme konularında kararlar alır.

Parti tüzüğü ve program tasarılarını ve değişiklik önergelerinimeclise sunar.

Parti programı, tüzüğü ve yasalara uyumlu bir şekilde yönetmelik, politik beyanname ve karar tasarılarını parti meclisininonayına sunar.

Tüzük komisyonu ve Genel Başkan önerisine göre çeşitlikararlar alır.

Parti mal ve mülkiyetinin korunmasını gözetir ve genişleyip büyümesi doğrultusunda çözüm ve çareler üretir.

Partininyıllık finansi raporunu görüşür veyıllıkbütçe planını kabul eder.

Parti üyeleri ve görevlilerine uygulanan ödenti tutarlarını belirler.

Kendisinin yıllık çalışma raporunu hazırlayıp parti meclisinesunar.

Partinin gelişmesi ve imajının güçlenmesine katkısı geçenlere ödül ve takdirnamelerin verilmesini kararlaştırır.

Partinin başka parti ve politik örgütlerle işbirliği kurulması konularında kararlar alır.

G. Başkanın sunduğu önerisine göre şubelerin kurulması ve kapatılmasıyla ilgili kararlar alır.

Bakan, Bakan yardımcıları, Milletvekili, Belediye Başkanı ve Başkan yardımcılarının çalışmalarını denetler.

Sıralı ve olağanüstü parti seçimlerini ilan eder ve bu konuda şubelere talimat verir.

Şube çalışmalarını takip eder ve eksiklere işaret eder .

Tüzükle belirlenmeyen diğer konular, uygulamalarve çalışma yöntemi için yönetmenlikler hazırlar.

Parti programı ve tüzüğünden çıkan diğergörevleri yapar.

MYK en az iki ayda bir toplanır.

36. madde

Başkanlıkkurulu, merkez yönetim kurulu adına belirli operatif iş ve görevleri yerine getiren bir organdır.

Başkanlıkkurulunu Genel Başkan, G.başkan yardımcıları, Bakan, Milletvekili ve şube başkanları oluşturmaktadır.

Başkanlık kurulutoplantılarına genel başkan başkanlık eder.

Başkanlık kurulunda kararlar katılımcıların çoğunluğuyla alınır. Oy eşitliğidurumunda başkanın oyu karar belirleyicidir.

Başkanlık kurulu toplantılarına, gereksinim duyulduğunda, partinin meclis, hükümet ve diğer kurum ilekuruluşlarda görev yapanlar veya belirli alanlarda uzmanlıkları olan partililer de çağrılır.

Başkanlık Kurulu en az iki haftada birtoplanır.

37. madde

Başkanlık kurulu:

Güncel politik gelişmeleri değerlendirip parti adınafaaliyetlerplanlamasını yapar.

Güncel politik gelişme ve koşullara uyumlu olarak tutumlar alır ve açıklamalar yapar, iş ve görevler dağılımını gerçekleştirir.

Merkez ile şubeler arası iletişimi güçlendirerek parti adına yürütülecek olan politik etkinlik ve çalışmaların bütünlüğünü sağlamak adına önlemler alır ve eylemler yapar.

Partinin yıllık çalışma programını ve eylem planını hazırlar.

Merkez meclis ve MYK kararlarını uygular.

Partide çalışanlarla ve ödemeleriyle ilgili yönetmenliği kabul eder.

Şubeler düzeyinde baş gösteren sorun ve engellerin giderilmesi yönünde çözümler üretir ve önerleri MYK’na sunar.

Şubelerin tüzüğe göre ve üst organların aldığı kararlarına aykırı çalışmalarına işaret eder ve gereken tedbirler alır.

Şubelerin raporlarını görüşür ve MYK ve Meclise iletir.

Bu tüzükle kapsanamadığı çeşitli diğer kural ve yöntemler belirler. Bu kurallar tüm parti organları için geçerli ve yükümlüdür.

İlk MYK toplantısına kadar belli kararları alır ve uygular.

Tüzüğe ve geçerli yasalara göre diğer görevleri de yerine getirir.

38. madde

Partinin 3 başkan yardımcısı vardır:

1. Teşkilatlanmadan sorumlu Başkan yardımcısı

2. Toplum ve Basından sorumlu başkan yardımcısı

3. Dış ilişkiler, diğer parti ve sivil örgütlerle ilişkilerden sorumlu başkan yardımcısı

Başkan yardımcılığı görevlerine, daha önce belirlenmiş kriterlere uyumlu olarak şubelerdengelen öneriler arasından Genel Başkanatamalarını yapar.

Başkan yardımcıları, sorumluluğunu üstlendikleri görev alanlarına giren konularda genel başkana yardımcı olurlar.

Genel başkanın yokluğunda, başkan yardımcılardan birigenel başkanlık görevini yapar.

Başkan yardımcıları görevi de parti disiplin kurallarına tabidir.

39. madde

Parti Tüzük ve denetim komisyonu (TDK) 7üyeden oluşur.

Parti meclisi tarafınca seçilir. Komisyon ilk toplantısında kendi yapısından başkanını seçer.

TDK parti çalışmalarının bu tüzük, program ve geçerli yasalara uyumlu olarak gerçekleşmesini sağlar.

Şube seçimleriyle ilgili raporları Parti Meclisine ve MYK sunar.

Şube seçim komisyonun denetimini Tüzük ve Denetim Komisyonu yapar.

Tüzük ve Denetim Komisyonu tüm şube seçimlerinin sürecini denetler

Tüzüğe veMYK kararlarına aykırı bir şekilde seçimlerin yapılması olayında seçimlerin iptali için Meclis veya MYK başvuruda bulunur.

TDK Üyelerinin değişimi veya tamamlanması MYK tarafınca yapılır.

TDK karşısında, partinin hiçbir organ yada üyesinin dokunulmazlığı bulunmaz.

TDK üyeleri, hukuk, ekonomi ve siyaset gibi belirli alanlarda tecrübeli ve uzman kişiler olmasıgerekir.

TDK, kendi girişimi yada kendisine ulaşan yazılıistem üzerineincelemelerini başlatır.

Üye tam sayısının yarıdan bir fazlasının oyuile kararlar alır.

40. madde

TDK, partinin tüm kademelerindegetirilen belgeleri gözetleme, başvurduğu tüm partililerden belge ve bilgi alma, genel başkandan alacağı izin üzerine belirli organların toplantılarına katılmave genel başkandan belirli organların toplantılarını çağırması isteminde bulunmayetkisine sahiptir.

TDK, gereksinim duyduğunda, kendi yapısı dışındaki uzmanların yardımlarına başvurabilir.

41. madde

TDK, partinin tüm kademelerindeki organ ve görevlilerinin parti tüzüğü ve programına uyumlu olarak çalışıp çalışmadıklarını,

Merkez yönetim kurulu, başkanlık kurulu ve genel başkanın getirdiği kararların parti tüzüğü ve programı ile uyumluluğunu denetler.

Partinin mal varlığı kapsamındaki araçların düzgün ve ekonomik kullanılıp kullanılmadığını denetler.

Partinin maddive finansı araçlarının ilgili yasalara göre harcanıp harcanmadığını denetler.

Parti üyeleri haklarının çiğnenip çiğnenmediğini İnceleyip elde ettiği bulgularla yazılı olarak parti organlarını bilgilendirir.

Tüzüğün yorumunu yapar ve kesin kararın alınması için tavsiyesini MYK’una sunar.

Tüzük değişiklileri önerilerini hazırlar ve MYK sunar.

42. madde

Merkez seçim kampanyası komisyonu, genel ve yerel seçimler öncesindeG.Baikanın önerisiyle MYK tarafınca atanan, 5-7 kişiden oluşan geçici bir organdır.

Merkez seçim komisyonu, partinin seçim kampanyasını yürütmekle görevlidir. Bu doğrultuda,MYK’nun onayını aldığı seçim kampanyası programını önermek ve gerçekleştirmek üzere değişik etkinlik ve çalışmalarda bulunur.

Komisyonun çalışmaları ve yetkileriyle ilgili yönetmenlik MYK tarafınca kabul edilir.

Seçimlerin bitimiylegörev süresi son bulur.

43. madde

Kosova parlamentosunda seçilen partili milletvekilleri parti parlamenterler grubunu ve belediye meclislerinde seçilen üyelerbelediyemeclis grubunu oluştururlar.

Başkanlık Kurulu kararı ile Kosova Parlamentosu’nda ve belediye meclislerinde parti milletvekilleri ve azalar başka parti milletvekilleri ve azalarıylaparlamento ve meclis gurupları oluşturabilirler.

Parti parlamento üyeleri,parlamento veya meclis çalışmalarındapartinin programı, seçim bildirgesi, meclis kararları ve değişik alan ve konulardaki parti politikalarını uygulamaya yükümlüdür.

Parlamento gurubu toplantılarında, parlamento veya ilgili meclislerde görüşülen konular değerlendirilip parti adına tutum ve kararlar getirilir. Akabinde, bu tutum ve kararların savunum ve uygulama mücadelesi verilir.

Parlamenter ve aza gurupları üyeleri, partili bakan, bakan yardımcıları, danışmanlar ve diğer üst düzey bürokratlar, bireysel ve toplu hakları savunmaya görevlidir. Çağrıldıkları üst düzey partitoplantılarına katılmaya, kendi çalışmaları konusundaperiyodik raporlar hazırlayıp yetkili parti organına sunmaya yükümlüdürler.

IV. ŞUBELERİN ÖRGÜTLENMELERİ

44. madde

Şube organları şunlardır:

•  Şube Üyeler Meclisi

•  Şube Meclisi

•  Şube Yönetim kurulu

•  Şube başkanı.

•  Şube Disiplin Kurulu.

45. madde

Şube partininbelediye düzeyinde örgütlenmiş temel birimdir.

Gereksinim duyulduğunda köy, şehir semti ve mahalle düzeyinde alt şubeler kurulabilir.

Alt şubelerin çalışma biçimleri ve sorumlulukları Merkez Yönetim Kurulu’nunhazırladığı yönetmelikle belirlenir.

46. madde

Şube Meclis delegeleri,Şube örgütünün katıldığı ve son Parlamento ve Belediye meclisi seçimlerindeki aldığı ortalama oy sayısına göre Şube üyeler Meclisi tarafınca gizli oylamayla aşağıda ki formüle göre:

•  oy sayısı 250’dendaha az ise, 21 kişilik Şube Meclisi seçilir.

•  oy sayısı 251 – 600ise 25 kişilik Şube Meclisi seçilir.

•  oy sayısı 601 – 1000ise 31 kişilik Şube Meclisi seçilir.

•  oy sayısı 1001 – 2000ise35 kişilik Şube Meclisi seçilir.

•  oy sayısı 2001 – 5000 ise 41 kişilik Şube Meclisi seçilir.

•  oy sayısı 5001’den fazla ise 51 kişilik Şube Meclisi seçilir.

47. madde

Şube Meclis seçimlerinin geçerli olması için Şube Üyeler Meclisine, Şube üye kütüğünde bulunan üyelerin en az % 30katılması gerekir.

Şube üye kütükleri seçim yılının 31 Ocak günü itibariyle kapanmaktadır ve seçimlerin ilan edilmesiyle beraber seçim gününe kadar şubedehalka açık tutulmalıdır.

Şube Meclisi Seçimleri,Şube yönetim kurulu tarafınca seçim tarihinden 60 (altmış) gün önce ilan edilmelidir.

48. madde

Şube Meclisi Seçimlerinin ilanından 10 gün sonra, Şube Meclisi kararıyla5 -9kişilik seçim komisyonu tayin edilir.

Şube Seçim Komisyonu kendi yapısından başkanını seçer. Tüzük ve MYK’nın belirlediği kriterlere uyumluluğunu saptayarak adaylık süreci ve adaylar listesini oluşturmakla görevlidir ve o andan itibaren seçim sürecini yönetir.

Tüzük ve denetim komisyonunun kararlarını uygular ve ona seçim raporlarını sunar.

Şube Meclisi seçimleri için adaylıklar seçim gününden 40 gün önce başlayarak seçim gününden 10 gün önce bitmektedir.

Şube Meclis Seçimleri, Şube Seçim Komisyonu tarafınca ve7 (yedi) gün önce belirlenen ve aleni ilan edilen yerde (salonda), 10:00 – 18:00 saatleri arası yapılmaktadır.

Seçimlere katılım yoğun ise seçim komisyonuuzatma kararı alabilir.

Seçim Meclisi Toplantısı gündemi Şube seçim komisyonu tarafınca belirlenmektedir ve 7 gün önce aleni açıklanmalıdır.

Seçimlerinbitimiyle görev süresi son bulur.

49. madde

Seçim Komisyonu seçim sonuçlarını sandıkların kapanmasındanen fazla 24 saatsonra ilan etmelidir.

Seçim sonuçlarıyla ilgili yazılı itirazlar, seçim bitimini izleyen 48 sat içinde Seçim Komisyonuna yapılır.

Seçim Komisyonu, yazılı itirazınkendisine ulaştığı andan itibaren 72 saat içinde değerlendirmesini yapıp yazılı kararını bildirir.

Seçim komisyonu en az tam çoğunluk oylamasıyla karar alır.

Seçim komisyonu kararları, yorum ve kesin kararamacıyla TDKiletilir.

Şube Meclis seçimleri 3 (veya yasada belirtilmiş sürede) yılda bir gerçekleştirilmektedir.

50. madde

Oy verme işlemi, oy pusulasındaki adaylar listesinde yer alan adların önündeki numara işaret edilerek gerçekleştirilir. Bu işlem, gizliliğin sağlandığı koşullarda yapılmalıdır.

Şube Meclisi seçimleri esnasında, her seçmenbir oy pusulasındaen fazla 10 (on) kişiye oy kullanabilir.

Listedeki meclisi adayları oylanmasında 10 adayın üstünde oylandığı oy pusulası geçersizdir.

Oy pusulasındaki aday isimleri listesi ve aday isimleri sıralaması seçim komisyonu tarafınca, ad çekme ile belirlenecek harften başlamak üzere alfabetik sıralamayla yapılmalıdır.

Seçim komisyonu, geçerli oy pusulası sayımını yaparak adayların topladıkları oy sayısına göre (çoktan aza doğru) sıralama yapar.

İki veya fazla aday aynı oy aldığı olayında listede ön sırada olan aday seçilecektir.

Şube Meclis seçimleri eğerbu tüzükle başka bir şekilde belirtilmemişse, Merkez Parti Meclisi,Genelve Belediye seçimleri kurallarına göre ve seçim yasasına göre yapılmaktadır

Şube organlarına yönelik adaylıklarla ilgili bilgiler, Şube Yönetim Kurulu tarafından, Seçim Meclisine en az 40 gün kala belirlenip şube ofislerinde asılır, basına bidiriler verilir ve internet ortamında yayınlanır.

51. madde

Şube Meclisi delegelerini, Şube Meclisi seçimlerinde tüzükle belirlenen sayıya göre en fazlaoy alan partililer teşkil etmektedirler.

Yeni Şube Meclisinin ilk toplantısını, son Şube başkanı, Şube Meclisi Seçim sonuçlarının ilanından15 (onbeş) gün içerisindeçağırır.

Eğer son Şube başkanı 15 gün içerisinde ilk toplantıyı çağıramazsa o zaman ilk toplantıyı Genel Başkan çağırır.

Şube Meclisi İlk (Kuruluş) toplantısını son şube başkanı açar ve Başkanlık divanının seçimine kadar yönetir.

Başkanlık divanı gündem önerisini sunar ve Şube Meclisini tüzükte belirtilmiş şekildeyönetir.

Şube Meclisi ilk (kuruluş) toplantısında ilk önce Şube Başkanını, ardından Şube başkanı dahil9 -19 kişilikŞube Yönetim kurulunu, gizli oylamayla seçer.

Şube başkanı seçimi Genel Başkan seçimi metoduşeklinde gerçekleşir.

Şube Yönetim Kurulu seçimi için yönetim kurulu sayısına göre aday listesinde bulunanlardan en fazla8-18 kadar kişi işaret edilebilecektir.

Meclis toplantıların geçerli olması için delegelerin 1/2 katılması gerekir.

Kararlar,toplantıya katılan delegelerin oy çoğunluğuyla alınır.

52. madde

Şube Üyeler Meclisi, Başkanlık divanı ve Seçim komisyonu sayesinde çalışmalarını gerçekleştirir.

 

53. madde

Başkanlık divanı, 5 üyeden oluşur. Üyeler Meclisi tarafınca açık oylamayla seçilir veseçim çalışmalarını yönetir.

Seçiminbitimiyle divanın görev süresi son bulur.

54. madde

Şube Meclisi şubenin en yüksekorganıdır

Şube Meclis başkanı, aynı zamanda şube yönetim kurulubaşkanı ve üyesidir.

Şube Meclis toplantılarıen az6 ayda bir yapılmalıdır.

55. madde

Şube Meclisi:

•  Parti programı, meclis kararları ve seçim bildirgeleri doğrultusunda politika belirlerve stratejik kararlar alır;

•  Şube Yönetim kurulu çalışmalarıyla ilgili raporları görüşüp değerlendirir;

•  Merkez düzeydeki parti organlarına delegeleri önerir;

•  Şube disiplin kurulunu seçer;

•  Üye tam sayısının yarısının destekleyeceği güvensizlik önergesi üzerine şube yönetim kurulu çalışmalarını değerlendirmek üzere belli organların çalışmalarını gündeme alabilir. Bu doğrultuda, organ üye tam sayısının üçte ikilik çoğunluğuylave gizli oyla, yönetim kurulunu görevden alabilir. Bu durumda yeni yönetim kurulunun seçilmesini ilan eder.

•  Stratejik ağırlığı olan politik, ekonomik ve sosyal konuları görüşüpyol haritaları çizer;

•  Disiplin cezası bağışı konusunda, başkan yada yönetim kurulu tarafından gelecek olan önergeyi karara bağlar.

56. madde

Şube Üyeler Meclisi veya Şube Meclisi olağanüstü de toplanabilir.

Bu Olağanüstü toplantılar, son katılan delegelerinin 1/3’nin yazılı önergesi üzerine şube başkanı tarafından çağrılır.

Şube başkanının görevinden istifa etmiş olması yada öznel veya nesnel nedenlerden ötürü 6 ayı aşan bir süre görevini yapamıyor olması, Şube Meclisinin çağrılması için geçerli nedendir. Bu toplantıyı başkan yardımcısı çağırır ve başkanlık divanının seçimine kadar yönetir.

Olağanüstümeclis gündemi, önergeyi sunanlar tarafınca saptanır.

Olağanüstü Meclisinhazırlıklarını ŞYK yapar.

Olağanüstümeclis toplantısında sadece gündemdeki konular görüşülür.

Şube Meclisi delegelerin tam sayısının 1/2 sinin istemi üzere, gündeme güvenoyu yada seçim maddeleri de konulabilir.

Güvenoyunun geçerli olması meclis delegelerinin2/3 oy çoğunluğu sağlanması gerekir.

Çağrılmaönergesi kabul gören Meclis en geç 60 gün başında çağrılıp gerçekleştirilmelidir.

Merkez ve genel başkan için uygulanan seçim prosedürleri benzeri şekilde Şube ve Şube başkanı seçimleri için de uygulanır.

57. madde

Şube yönetim kurulu (ŞYK), Şube Meclisi’ninsiyasi yürütme organıdır.

Şube yönetim kurulu, değişik alanlarda kendisine yardımcı olacak gurup, kurul ve komisyonlar oluşturur.

Şube yönetim kurulunu şube başkanı toplantıya çağırır ve çalışmalarına başkanlık eder.

Şube başkanı yokluğunda, başkan yardımcılarından biri şube yönetim kurulu çalışmalarınıyürütür.

Birbirini izleyen 6 toplantı özürsüz devamsızlığı olan üyenin kurul üyeliği otomatik düşer.

Tüzüğe dayanarak ve gerekli açıklamalar neticesinde, Şube Yönetim Kurulu üyelerininoy çoğunluğuyla bir partilinin yönetim kurulu üyeliğini düşürebilir.

Yönetim Kurulu toplantılarına davet üzerine diğer parti üyeleri de katılabilir. Ancak, onların oy kullanma hakları yoktur.

58. madde

Şube yönetim kurulu, belediye çevresinde parti amaçlarının gerçekleştirilmesi doğrultusunda çalışmaları düzenlemek ve yürütmekle yükümlüdür.

Şube yönetim kurulu, bu amaçla, partinin ilkelerini, amaçlarını, programını, politikalarını ve görüşlerini halkabenimsetmek için çalışır;

Şube yönetim kurulu, sıralı şubemeclisi toplantılarının gündemini belirler, hazırlıklarını yürütür;

Şube Başkanı önerisi üzerine başkan yardımcısını, şube sekreteri ve finans sorumlusunu seçer.

Şube yönetim kurulu seçimler için şube adına milletvekili ve belediye başkan adaylar önerilerini hazırlar;

Şube yönetim kurulu belediye seçimleri için belediye meclis üyelerini ve liste sıralamasını belirler.

Şube yönetim kurulu, devlet, hükümet ve diğer demokratik kurum ve kuruluşlarda görev alacak aday önerilerini oluşturur ve başkanlık kuruluna sunar;

Tüzük kurallarını, meclis ve üst yönetim birimlerinin kararlarlını uygular;

Belediye düzeyinde oluşturulan gurup, kurul ve komisyonlarınçalışmalarını

gözetleyip denetler;

Belediye çevresinin genel anlamdaki ekonomik, sosyal, eğitim, kültürel, iletişim ve

diğer sorunlarını inceler; bunların çözümüne yardımcı olur.

Toplumsal amaçlı dernek, sendika, kulüp ve medya kuruluşlarıyla sağlıklı ilişkiler kurar, onların sorunlarıyla ilgilenir çözümlerine katkı yapar.

Şubenin gelir kaynaklarını genişletmek ve artırmak için çalışmalar yapar.

Üyelikler ve çalışmalarla ilgili MYK ve başkanlık kurulunasıralı aylık raporlar sunar.

59. madde

Şube başkanı, Şube Meclisi tarafıncagizli oylamayla seçilir.

Şube Meclisi ve Şube yönetim kurulunutemsil eder ve kararlarını imzalar.

Şubeninçalışmalarından, tüzükle belirlenen ve üst kademe organlarınca saptanan ödev ve görevlerin başarıyla yerine getirilmesinden sorumludur.

Parti örgütleri, kamu kuruluşları, meslek odaları , basın ve yayın kuruluşları ve toplumsal amaçlı değişik örgüt ve derneklerle işbirliği yaparak partinin stratejik amaçlarının gerçekleştirilmesive prestijinin artırılması doğrultusunda çaba tüketir.

Şubenin örgütlenmesini, parti organları ve komisyonların 45 gün içerisinde kurulmasını sağlar.

60. madde

Şube disiplin kurulu; şube üyelerinin parti suçlarını cezalandırma görevi ve yetkisine sahiptir.

Şube Meclisi tarafından, 3-5üyeden oluşmak üzere açık oyla seçilir ve kendi yapısından başkanını seçer.

Şube Disiplin Kurulu üyelerinin disiplin cezası almamış olmaları gerekir.

Kendisine ŞYKtarafınca gönderilenyazılı istem üzerine çalışmalarını başlatır.

ŞDK tarafınca açılan disiplin süreci en geç 2 ay içinde karara bağlanmalıdır.

ŞDK özürlü gerekçe bulunduğu takdirde, işini düzgün bir şekilde sonuçlandırabilmek amacıylaŞYK’ndan yazılı olarak en fazla 1 aylık bir ek süre isteyebilir.

ŞDKincelemelerini belge ve tanıkları danışarak yapmalıdır.

ŞDK’nun çalışmaları, üye tam sayısı çoğunluğunun toplantıya katılımıyla meşruiyet kazanır.

ŞDK üye tam sayısı çoğunluğunun oyuyla karar alır.

Disiplin sürecinin başlatılması, disiplin soruşturma ve kovuşturması, disiplin kurulu üyeleri ve ilgililerin hakları, disiplin süreciyle ilgili karar alma kuralları ve diğer işlemler Disiplin yönetmeliği ile düzenlenir.

Kararları almadan önce TDK düşünce alır.

Merkez disiplin Kurulunave MYK sıralı raporlarını sunar.

V. KADIN VE GENÇLİK KOLLARI

61. madde

Kadınlar koordinasyon kurulu (KKK) şube kadın kolları başkanlarının oluşturduğu merkez düzeyde bir örgütlenme birimidir.

KKK parti tüzüğü ve programı doğrultusunda etkinlikler geliştirerek Kosova çapında kadınlar arasındaparti amaçları, ilkeleri, görüşleri ve politikalarını yaymak, beğendirmek ve benimsetmekle görevlidir. Genel ve yerel seçimler öncesinde toplumun kadınlar kesiminde oy toplamak adına değişik etkinlik ve çalışmalar yürütür.

KKK kendi yapısından dönüşümlü olarak başkanını seçer.

KKK toplantılarını gereksinim duyduğunda başkan çağırır ve toplantı çalışmalarına başkanlık eder.

62. madde

Gençler koordinasyon kurulu (GKK), şube gençlik forumu başkanlarının oluşturduğu merkez düzeyde bir örgütlenme birimidir.

GKK parti tüzüğü ve programı doğrultusunda etkinlikler geliştirerek Kosova çapında gençlerarasında parti amaçları, ilkeleri, görüşleri ve politikalarını yaymak, beğendirmek ve benimsetmekle görevlidir. Genel ve yerel seçimler öncesinde toplumun gençler kesiminde oy toplamak adına değişik etkinlik ve çalışmalar yürütür.

GKKkendi yapısından dönüşümlü olarak başkanını seçer.

GKK toplantılarını gereksinim duyduğunda başkan çağırır ve toplantı çalışmalarına başkanlık eder.

63. madde

Şube kadınlar kolu parti tüzüğü ve programı doğrultusunda etkinlik yapmak üzereşubeye kayıtlı kadınları bir araya getiren örgüttür.

Şube kadınlar kolu, belediye çevresindepartinin amaçlarını, ilkelerini, programını, politikalarını ve görüşlerini kadınlara beğendirmek ve benimsetmek için çalışır.

Parti programı ve tüzüğüne uyumlu bir şekilde, kendine özgü yönetmelik kurallarıncaçalışmalarını gerçekleştirir.

Şube kadınlar kolunun meclisi, yönetim kurulu ve başkanı vardır.

64. madde

Şube kadınlar kolu meclisini, şubeyekayıtlı cinsiyeti kadın olan üyelerin tümü oluşturur.

ŞKK Meclisi, olağan seçim toplantılarını Şube Üyeleri Meclisi öncesinde düzenleyerek kendisine düşen seçim görev ve ödevlerini gecikmeksizin gerçekleştirir.

ŞKK Meclisi, gereksinim duyduğunda olağanüstü toplantılar da düzenler.

65. madde

ŞKK Yönetim Kurulu, 7-15 üyeden oluşur. ŞKK Meclisi’nin yürütüm organıdır. ŞKK Meclisi tarafınca gizli oyla seçilir.

ŞKK Yönetim Kurulu,kendi yapısından başkan, başkan yardımcısını ve sekreterini seçer.

ŞKK Yönetim Kurulu, ŞKK Meclisi adına şube kongresi ve meclisine delegeler önerir.

ŞKK Yönetim Kurulu, gereksinim duyulduğunda başkanı tarafından çağrılıp toplantı haline gelir.

66. madde

Şube kadınlar kolu başkanı, ŞKK Meclisi ve ŞKK Yönetim Kurulu’na başkanlık eder.

ŞKK başkanı, ŞKK Meclisive ŞKK Yönetim Kurulu’ nun çalışmalarından Şube Yönetim Kurulu’ na sorumludur.

ŞKK başkanı ŞYK toplantılarına katılır.

67. madde

Şube Gençlik Forumu parti tüzüğü ve programı doğrultusunda etkinlik yapmak üzere, şubeye kayıtlı olan18-32yaş arası gençleri bir araya getiren örgüttür.

ŞubeGençlik Forumu, belediye çevresinde partinin amaçlarını, ilkelerini, programını, politikalarını ve görüşlerini gençlere beğendirmek ve benimsetmek için çaba tüketir.

Parti programı ve tüzüğüne uygun olarak kendine özgü yönetmelik kurallarınca çalışmalarını gerçekleştirir.

Şube Gençlik Forumu’nun meclisi, yönetim kurulu ve başkanı vardır.

68. madde

Şube GF Meclisi, olağan ve olağanüstü toplantılar düzenler. Olağan seçim toplantılarını, şube kongreleri öncesinde düzenleyerek kendi yapısından 7-15 kişilik yönetim kurulu’nu, gizli oyla seçer.

69. madde

Şube GF Yönetim Kurulu, 7-15 üyeden oluşur. Şube GF Meclisi’nin yürütüm organıdır. ŞGF Meclisitarafından gizli oyla seçilir.

Şube GF Yönetim Kurulu, kendi yapısından başkan, başkan yardımcısı ve sekreteriniseçer.

Şube GF Yönetim Kurulu, Şube GF Meclisi adına, şubemeclisinedelegeler önerir.

Şube GF Yönetim Kurulu, gereksinim duyulduğunda, başkanı tarafından toplantıya çağrılır.

70. madde

Şube GF başkanı, Şube GF Meclisi ve Şube GF Yönetim Kurulu’ na başkanlık eder.

Şube GF başkanı, Şube GF Meclisi ve Şube GF Yönetim Kurulu çalışmalarından şube yönetim kuruluna sorumludur.

Şube GF başkanı ŞYK toplantılarına katılır.

 

VI.PARTİ SEKRETERLİĞİ ve DİĞER KURULLAR

71. madde

Genel sekreter, Genel Başkan önerisi üzere MYK tarafından atanan partinin üst düzeygörevlisidir.

Genel sekreter, resmi kurum vekuruluşlar arası ilişkilerde partinin tüzel temsilcisidir.

Kendi çalışmaları için MYK ve genel başkana sorumludur.

Genel sekreter, partinin merkez düzeyli organlarının karar ve tutumlarının gerçekleşmesi doğrultusunda gerekli olan hukuki ve diğer işleri görür; devlet, hükümet ve diğer resmi kuruluşlar karşısında partinin tüzel kişiliğini temsil eder; partinin yürürlükte olan yasalara ve tüzüğe göre uygun kararların alınmasını denetler ve sağlar; parti mal ve mülkiyetininyasal korumasını yapar; partinin hukuki ve finansı çalışmalarının yasallığını sağlar; genel sekreterlikte görevli iş elemanlarının çalışmalarını denetler; şubelerin yasal yükümlüklerini yerinegetirmelerine yardımcı olurve parti tüzüğü ile programından çıkan daha bir takım işler görür.

Genel Sekreter partide tam saatçalışır ve karşılığında maaş alır.

72. madde

Mali işler sorumlusu partinin finansı işlerinden sorumlu iş elemanıdır. Kendi işleri için genel sekreter ve genel başkana sorumludur.

Partinin finansi çalışmalarının gecikmesiz, düzgün ve yasalara uygun olarak gerçekleşmesinden sorumludur.

Bu doğrultuda, gelirlerin toplanması, finansi yükümlüklerin zamanında ödenmesi, gelir ve giderlerin bilgisayar ortamında kayıtlanması, değişik finanssal belge, fatura ve sözleşmelerin dosyalanıp korunması; şubeofislerinin adına ve onlara yönelik ödemelerin zamanında yapılması gibi işlerin başarılı bir şekilde gerçekleşmesini sağlar.

Partinin yeni yil bütçe taslağını, yıl sonu bilançosunu ve kesin hesaplarını düzenler. Periyodikfinansi rapor ve gelir ve giderlerle ilgili analizler hazırlayıp merkez yönetim kurulunu bilgilendirir.

Bütçenin tasarlandığı şekilde gerçekleşmesine özen gösterir; bu doğrultuda baş gösteren sorun ve engellerin giderilmesi yönünde çaba tüketir; kendisinin çözemediği sorunlarla ilgili genel sekreter ve genel başkanı tanıtır.

Partinin mal varlığı kapsamına giren demirbaş, teknik araç ve diğer mülk unsurlarının rasyonel kullanımı ve korunumunu gözetler.

Kendi çalışmaları için Başkanlığın belirlediği miktarda maaş alır.

73. madde

Teknik sekreter, üye yazım işlerini görür; partinin her türlü yazışma işlerinin yürütülmesini sağlar.

Meclis, yönetim kurulu ve diğer organların toplantılarında tutanak yürütür.

Şubenin, Meclis ve öteki şubelerle iletişim ve eşgüdümünü sağlar.

Ofis harcamalarının kayıtlarını yürütür; belgelerini korur.

Ofis demirbaşları ve malvarlığının korunmasını gözetir.

Çalışmaları için G.Başkan, Şube Başkanı ve G.Sekretere sorumludur.

Çalışmaları için belli maaş alır.

74. madde

Başkanlık danışma kurulu, 9 üyeden oluşmak üzere, parti üyesi yada sempatizanı olup belirli alan ve mesleklerin uzmanı ve görgü sahibi kişileri arasındanbaşkanlığın atama yoluyla kurulmuş bir organdır.

Başkanlık danışma kurulu, Başkanlık Kurulu’na hizmet etmek adına belirli alan ve konularda fikir, görüş, proje ve politikalar üretmek amacıylaçalışma ve etkinliklerde bulunur.

Başkanlık danışma kurulu, belirli konularda analiz ve incelemeler yapmak üzere yuvarlak masa, panel ve konferanslar düzenleyebilir.

Başkanlık danışma kurulunun toplantılarını, gereksinim duyduğunda, genel başkan çağırır ve toplantılarına başkanlık eder.

Başkanlık danışma kurulunun çalışmaları için yer ve ödenti sağlanır.

75. madde

Partinin gelir kaynakları şunlardır :

•  Parti üyelerinden alınan üyelik ödentisi,

•  Milletvekilleri, bakan, bakan yardımcıları, danışmanlar, belediye başkanları, başkan yardımcıları, belediye müdürleri ve öteki üst düzey seçilen ve atanan görevlilerden alınan%5 ödenti,

•  Yerel yönetimlereseçilen veya atanan parti görevlilerden alınan ödenti,

•  Parti üyelik belgelerinden ve yenilenmesi nedeniyle alınan karşılıklar,

•  Siyasi partiler yasasında belirlenen miktarı aşmaksızın alınan bağışlar,

•  Kosova bütçesinden sağlanan gelirler.

Yukarıda sözü edilen gelirlerin tümü parti tüzel kişiliğine aittir.

Gelirler, partinin tüzel kişiliği adına, makbuz karşılığında toplanır.

Partinin yetkili bankalarda cari hesabı vardır.

Parti şubeleri de cari hesabı açabilirler.

VII.PARTİNİN DİSİPLİN İŞLEMLERİ

76. madde

Olumsuz çalışma ve davranışlarıyla parti programı ve tüzüğüyle çelişen; parti karar ve tutumlarının gerçekleşmesineengel olan; partinin imajına doğrudan yada dolaylı olarak zarar getiren partililere karşı önlem ve cezalar alınır.

Parti suçlarını cezalandırma görevi ve yetkisi disiplin kurullarındır.

Parti suçlarının yargı organlarının görev alanına girmesi, disiplin kurullarının görev yapmasına engel olmaz.

77. madde

Partinin Merkez disiplin kuruluve Şube disiplin kurulu vardır.

78. madde

Merkez disiplin kurulu (MDK) merkez düzeydeki organ üyelerine; şube başkanlarına; Kosova meclisi, hükümeti ve diğer üst düzey kurum ve kuruluşlarda görev almış partililere karşı disiplin prosedürleri,önlem ve ceza almakla yetkili ve görevli bir organdır.

MDK 5 üyesi vardır. MDK yapısında görev alacak partililerin disiplin cezası almamış olmaları gerekir.

MDK, Meclis tarafınca açık oyla seçilir vekendi yapısından başkanını seçer.

Üyelerinin değişimini veya tamamlanmasını MYK yapar.

MDK, yazılı istemler üzerine çalışmalarını başlatır.

MDK kararları almadan önce TDK yazılı düşünce ister.

MDK’nın çalışmaları tam sayısı çoğunluğunun toplantıya katılımıyla ve üye tam sayısı çoğunluğunun oyuyla karar alır.

Tüm disiplin süreçleri en geç 6 ay içerisinde tamamlanmalıdır.

Disiplin sürecinin başlatılması, disiplinkovuşturma ve soruşturması, disiplin kurulu ve ilgililerin yetki ve hakları, karar alma kuralları,çalışma takvimi ve diğer işlemler Disiplin Yönetmeliği ile düzenlenir.

79. madde

Şube disiplin kurulu, Şube yönetim kurulunun girişimi üzerine, şube organ üyeleri, belediye meclisi ve yönetim ve diğer kurum ve kuruluşlarda görev almış partililer ve şubeye kayıtlısıradan parti üyelerine karşı önlem ve ceza almakla yetkili ve görevlidir.

80. madde

Disiplinle ilgili girişimci organ, disiplin sürecinin düzgün gerçekleştirilmesi adına, hakkında soruşturma açtığı partilinin organdaki üyeliği kararın kesinleşmesine kadar dondurabilir.Bu doğrultudaki karar, ivedi olarak disiplin kuruluna ve ilgiliye yazılı olarak ulaştırılır.

81. madde

Aşağıda belirtilen tutum, davranış ve eylemler ve bunların yapılmasını desteklemek, kolaylaştırmak ve övmek parti suçu olarak değerlendirilir:

•  Parti ofislerine ve mallarına zarar vermek.

•  Parti yararlarını zedeleyecek yayın ve propaganda yapmak;

•  Parti görevlilerine yönelik küçültücü sözler söylemek; parti çalışanlarına zorlaştırıcı eylem ve davranışlarda bulunmak;

•  Parti üye ve yöneticileri hakkında bilinçli olarak aslı olmayan olumsuz söylentiler yapmak.

•  Parti içinde ayrılık gözetmek ve ayrımcılık yapmak;

•  Gizli yapılması kararlaştırılan toplantılardaki konuşmaları açıklamak;

•  Parti programı ve tüzüğüne; meclis ve yetkili organ kararlarına aykırı davranmak

•  Partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak;

•  Parti kayıt, defter ve mühürlerini kötüye kullanmak;

•  Parti maddi ve finansı araçlarını usulsüz kullanarak kişisel çıkarlar sağlamak ;

•  Parti doğrultusu ve ilkelerine aykırı olan siyasal çalışmalara katkıda bulunmak;

•  Parti içi seçimlere hile karıştırmak ;

•  Parti çalışmalarında ve değişik düzeyli toplantılarda üyelere ve görevlilereeylemli saldırıda bulunmak; çalışmayı engellemek veya önlemek.

•  İstifa etmeden başka siyasi oluşumlar veya bağımsız aday olarak seçimlere katılmak.

82. madde

Partinin disiplin cezaları :

•  Yazılı uyarı vermek

•  Görevden almak ve

•  Partiden ihraç etmektir

83. madde

Disiplin kurulu, üye tam sayısının çoğunluğunun katılımıyla çalışma yapar veüye tam sayısınınçoğunluğuyla kararlar alır.

Hakkında disiplin cezası alınan üyeye yazılı karar gönderilir ve üye kayıt defterlerine işlenir.

Merkez yönetim kurulunun disiplin kararına karşı Merkez Meclisi’ne yazılı itiraz yapılabilir.

Şube yönetim kurulu’nun disiplin kararına karşı 15 gün içerisinde Şube Meclisine;

Söz konusu organlar, itirazın ulaşmasının ardından yapılacak ilk toplantılarında itirazı karara bağlamaya yükümlüdürler.

İşlendiği tarihten başlayarak 2 yıl içinde güncellenmemiş parti suçları için kovuşturma yapılamaz.

Parti organlarının kararlarına karşı, yasalara ve tüzüğe uygun itiraz hakkı sınırlanamaz ve itiraz suç sayılamaz.

84. madde

Ceza alan partili, işlediği parti suçu konusunda etkin pişmanlık göstermesi halinde, cezanın alındığı örgüt biriminin en yüksek organınaŞube Meclisi yada Merkez Yönetim Kurulunbağış başvurusu yapabilir.

Yetkili organ, disiplin sürecini başlatan girişimci organın görüşünü alarak, açık oylamayla, bağış başvurusunu karara bağlar.

VIII. TÜZÜK DEĞİŞİKLİKLERİ

85. madde

Parti tüzüğünü kabul etme ve üstünde değişiklik ve ilaveler yapma yetkisi parti meclisindedir.

Gereği duyulan değişiklik ve ilaveleri, Meclisin ilk toplantısına kadar, geçici olarak, Merkez yönetim kurulu yapabilir.

Tüzük üzerine değişiklik veya ilaveler önergesini Genel Başkan, Merkez yönetim kurulu, Başkanlık kurulu, Parti meclis üyelerinin 1/3’iveyaen azından 2 şube yönetim kurulu başlatabilir.

Tüzük, hangi prosedür ile kabul edilirse; aynı prosedür ile tüzük üstüne değişiklik ve ilaveler de yapılır.

86. madde

Tüzük maddeleriyle geçerli yorum yapma yetkisi tüzük ve denetimkomisyonundur. Tüzük komisyonunun yorumu üzerineMYK kesin kararı verir.

87. madde

Partinin tüzel kişiliğine Parti Meclisinin üye tam sayısının 2/3 sinin oyuyla son verilir.

Bu durumda, başkalarına yönelik borç ve diğer finansı yükümlüklerin giderilmesinin ardındangeriye kalan parti mal ve finansı araçlarının bırakılacağı kurum ve kuruluşlar Meclis kararıyla belirlenir. Meclisin karar alamadığı durumda MYK karar alır.

88. madde

Partinin tümmerkez ve şube organları bu tüzüğe göre çalışmalarını yaparlar.

IX. GEÇİCİ VE SON HÜKÜMLER

89. madde

Kosova Cumhuriyeti Siyasi partiler Yasası yürürlüğe girdiği günden itibaren otomatik olarak parti seçimlerin yapılması gereklilik süresi ve diğer zorunlu hükümler Yasada belirlendiği gibi uygulanır.

Partiler finansmanı yasasına göre parti finans raporları hazırlanır veMSK sunulur.

Bu tüzükle öngörülmekte olan Parti Meclisler üyelikleri ve Meclis üye sayıları geçici olarak ilk Parti seçimlerine kadar devam edecektir.

90. madde

Bu Tüzük, Parti Meclisi tarafınca kabul edildiği 03 Ağustos 2011 tarihten itibaren yürürlüğe girmiştir.