Logo Loading

Disiplin Yönetmeliği

 

 

Disiplin Yönetmeliği Gerekçesi

Disiplin, bir topluluğun önceden belirlenmiş kurallara uyulması adına, topluluğun bu kurallara uyma iradesini yansıtan değerlerdir. Bu değerler kuşku yok ki, toplulukların bir arada bulunmaya devam etme iradesinin de bir tezahürü olarak karşımıza çıkar. Bu vesileyle bir arada bulunan farklı değer, inanç ve düşüncelere sahip olan bireylerin bir amacı gerçekleştirme ya da bir değeri koruma güdüsünü sistematik bir süreç şeklinde ilerlemesini sağlayabilmek adına; tek bir irade gibi hareket etmesi için belli kurallara saygı göstermesi beklenir.

Bu beklentilerin karşılanması adına yazılı kurallar bütünü ile bir belge oluşturulması, uyulması gereken kuralları herkese ulaştırmak, sorumluluğun başlaması için bir ön koşuldur.

Disiplin kurallarının belirlenmesinin amacı, topluluğun bağlı olduğu kurum içindeki barışın sağlanmasıdır. Bu düzenin sağlanması ile parti içinde beklenen düzen oluşacak ve hedeflenen kurumsal kimliğin oluşmasında ciddi bir katkı sağlayacaktır.

Bu belge ile parti üyelerinin ve teşkilatının, parti kurumsal yapısı konusunda gerekli hassasiyeti göstermeleri ve uymayanların da yaptırımlar ile karşılaşacakları belirlenmiştir.

Kosova Demokratik Türk Partisi’nin 3 Ağustos 2011 yılında kabul edilen ve halen yürülükte olan Tüzüğünde disiplin suçları ve cezalarına ilişkin düzenlenen maddeler ve maddelere iliştirilen fıkraları bulunmaktadır. Tüzük içinde disipline ilişkin maddelerin değişik bölümlerde karşımıza çıkmasından dolayı, partinin disiplin suçları ve cezalarına yönelik usül ve esaslarının uygulanmasında sıkıntılar yaşanmaktadır.

Kaldı ki, yine Parti Tüzüğünün 60/9 ve 78/8 maddelerinde Disiplin Yönetmeliği’nin düzenlenmesi için atıfta bulunmaktadır. Bu atıfa göre, Tüzük’te belirtilen disipline ilişkin maddelerin usuli sürecin Disiplin Yönetmeliği ile yürütüleceğini belirtmiştir.

Usul ve esasların daha iyi anlaşılabilmesi ve uygulanabilmesi adına, disipline ilişkin düzenlemelerin tek bir belge içinde düzenlenerek, karar alma süreçlerine ve niteliğine katkıda bulunmak adına, Tüzüğün tamamlayıcısı olarak, bu yönetmeliği çıkarma gereği duyulmuştur.

Bu ihtiyaçtan dolayı bu Disiplin Yönetmeliği, Tüzük’le düzenlenmiş usul ve esaslara uygun olarak hazırlanmış ve disiplin süreci tek bir kaynakta bir araya getirilmiştir.

Disiplin Yönetmeliği

Bu yönetmelik, 03.08.2011 tarihli Kosova Demokratik Türk Partisi Tüzüğü’nün disipline konu söz, eylem ve davranışları hakkında, Merkez ve şubelerindeki disiplin işlemlerinde usül, görev ve yetkilerine atıfta bulunan 60/9 ve 78/8 maddelerine dayanarak, __/__/___ tarihinde Kosova Demokratik Türk Partisi Merkez Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiştir.

 

I.GENEL ESASLAR

Amaç
MADDE 1

Bu Yönetmeliğin amacı, Kosova Demokratik Türk Partisi’nin Disiplin Kurullarının yetki ve görevleriyle toplanma ve çalışma usullerini düzenlemektir.Dayanak
MADDE 2
Bu Yönetmelik, Kosova Demokratik Türk Partisi’nin 03.08.2011 tarihli Tüzüğüne dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 3

Bu yönetmelikte geçen,

 1. a) Disipline sevk edilen: Hakkında disiplin kovuşturması açılması ve disiplin cezası verilmesi istenilen parti üyesini,
 2. b) Şikâyetçi: Bir söz, eylem ve davranış nedeniyle disiplin kovuşturması açılması talebinde bulunan parti üyesini,
 3. c) Disiplin soruşturması: Bir disiplin suçlaması nedeniyle başlatılan incelemeyi,
 4. d) Disiplin kovuşturması: Disiplin soruşturması sonucunda ilgili kurulun disiplin cezası verilmesine ilişkin kararıyla başlayan aşamayı,
 5. e) Parti suçu: Üyelerin, parti tüzük ve programına, yetkili organ kararlarına ve imajına aykırı düşen ve partide aldığı görev ve sorumluluk ile bağdaşmayan veya yasalarca suç sayılan tutum, davranış ve eylemleri,
 6. f) Disiplin cezası: Parti suçu işleyen üyelerin, dikkatlerinin çekilmesi, kusurlarının bildirilmesi, partiden geçici veya kesin olarak çıkarılmasını, ifade eder.

Disiplin Kurulları
MADDE 4
a) Merkez Disiplin Kurulu: Parti Meclisi tarafından açık oylama usulü ile seçilen 5 üyeden oluşur.
b) Şube Disiplin Kurulu: Şube Meclisi tarafından açık oylama usulü ile seçilen 3 ila 5 üyeden oluşur.

Disiplin kurullarında yer alacak üyelerin disiplin cezası almamış olmaları gerekir.

Disiplin Kurullarında Görev Bölüşümü
MADDE 5
Disiplin Kurulları, üyeleri arasından bir başkan, bir raportör ve bir yazman seçerler.
Gerekli durumlarda bu görevlerden ikisi bir üye tarafından yürütülebilir.

 1. a) Başkan
  Üyeleri toplantıya çağırır.
  2. Toplantıları yönetir.
  3. Kurulun uyumlu ve verimli çalışmasını sağlar.b) Raportör
  1. Dosyaları kendisine verilmesinden sonraki 10 gün içinde ön incelemeden geçirir ve bu inceleme sonucunu bir rapor haline getirir; bu raporu ilk toplantıda kurula sunar.
  2. Başkanın olmadığı zamanlarda Kurul’a başkanlık eder.c) Yazman
  1. Toplantı gündemini hazırlayarak başkanın onayından sonra toplantı çağrısıyla birlikte üyelere duyurur.
  2. Kurulun yazışmalarını yapar.
  3. Kurul evrakını düzenler ve korur.
  4. Başkanın ve raportörün yokluğunda Kurula başkanlık eder.

 

II.YETKİ VE GÖREVLER

Disiplin Kurullarının Yetki ve Görevleri
MADDE 6
Disiplin Kurulları,
Parti Programına, Tüzüğe, imajına ve organ kararlarına aykırı davrandığı öne sürülen üye ve yöneticiler hakkında soruşturma yaparak, “Disiplin Cezası Verilmesi”ne veya “Ceza Verilmesine Yer Olmadığı”na karar verir. Disiplin Kurulu taleple bağlı değildir.Yönetici ve Üyelerin Disiplinle İlgili Görevleri
MADDE 7
Parti yönetim organları ve üyeleri, Disiplin Kurullarının soruşturmalarını kolaylaştırmak, ilgili belgelerin toplanmasına yardımcı olmakla yükümlüdür.

 

III. İŞLEYİŞ

Disiplin Kurullarının Toplanma Zamanı
MADDE 8
Kurul başkanının çağrısı ile toplanır, gündemdeki konuları görüşür.

Disiplin Kurullarının Toplanma ve Karar Yeter Sayısı
MADDE 9
Disiplin Kurulları üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve üye tam sayısının salt çoğunluğuyla karar verir. Oylarda eşitlik halinde toplantı başkanının oyu iki oy sayılır.

 

 

Disiplin Kurulları Arasında Görev Bölümü
MADDE 10
a) Merkez Disiplin Kurulu
1. Merkez Yönetim Kurulu üyeleri,
2. Merkez Disiplin Kurulu üyeleri,
3. Şube Yönetim ve Disiplin Kurulu üyeleri,

 1. Partiyi temsilen seçilmiş ve atanmış diğer üst düzey kuruluşlarda yer alan parti üyeleri hakkında,
  b) Şube Disiplin Kurulları
  Şube örgütüne bağlı organ üyeleri, belediye meclisi ve idaresi üyeleri, diğer kurum ve kuruluşlarda görev alan ve şubeye kayıtlı diğer üyeleri hakkında, soruşturma ve karar alma yetkisi bulunur.Şikâyet Hakkı
  MADDE 11
  Parti disiplinine aykırı davranıldığı kanısını taşıyan organlar ve üyeler, ilgili hakkında disiplin işlemi yürütülmesi için başvurabilirler.
  a) Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleriyle Şube Yönetim ve Şube Disiplin Kurulu üyeleri hakkındaki şikâyetler Merkez Yönetim Kuruluna,
  b) Üyeler hakkındaki şikâyetler Şube Yönetim Kuruluna, yazılı olarak yapılır. Sözlü şikayetler tutanağa bağlanır.
 2. c) Genel Başkan, parti üyeleri hakkında doğrudan Merkezi Disiplin Kurulu nezdinde disiplin sürecinin başlatılmasını talep edebilir.

Disipline konu fiilin tamamlanmasından itibaren, şikayet konusu eylem hakkında 2 yıl içinde şikayet edilmezse, ilgili eylem hakkında şikayet hakkı düşer.

Disiplin Kurulu’na Sevk Yetkisi
MADDE 12
Disiplin Kuruluna sevk yetkisi;
a) Üyeleri disiplin kuruluna sevketme yetkisi, bağlı bulunduğu şube yönetim kurulları ve Merkez Yönetim Kuruluna aittir.
b) Merkez Meclis Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulları üyelerini, Merkez Disiplin Kuruluna sevk kararı, başvurudan sonraki ilk toplantıda Merkez Yönetim Kurulunun üçte iki çoğunluğunun oyu ile alınır.

 1. c) Şube Meclis üyeleri ve Şube Disiplin Kurulları üyelerini Disiplin Kurullarına sevk kararı, başvurudan sonraki ilk toplantıda Şube Yönetim Kurulunun üye tam sayısının salt çoğunluğunun oyu ile alınır.
  d) Merkez Yönetim Kurulu ve Şube Yönetim Kurulları, sevk edilen üyenin Parti üyeliğini veya görevini, kesin karar verilene kadar tedbir kararıyla askıya alabilir. Tedbir kararı ilgili kurula ve üyeye yazılı olarak bildirilir.
  e) Merkez Yönetim Kurulu veya Şube Yönetim Kurulları, disipline aykırılık başvurusunu incelemeye değer bulursa, üyeyi Disiplin Kuruluna sevk eder. Disiplin Kuruluna sevk yetkisini kullanan organlar, aykırılık iddiasını ve kanıtları başvurularına eklerler.

Soruşturma Usulü
MADDE 13
Disiplin Kurulları, yazılı başvuru üzerine, şikayet edilen kişiyi ifade vermeye çağırır. Çağrı yazısında ifade için bulunulması gereken yer, tarih ve saat belirtilir. Kendisi hakkındaki iddia açıkça bildirilerek savunması istenir.
İfadeler yazılı olarak alınır veya sözlü ifadeler tutanağa geçirilir. Şikayet edilene ifadesini vermesi için 15 gün süre tanınır.
İfade alındıktan sonra Kurul Başkanı, Kurulu en geç bir hafta içinde toplantıya çağırır.

Ağır Tüzük ihlallerinin olduğu durumlarda, Kurullar en kısa zamanda (gerektiği durumlarda 24 saati aşmayacak sürede) toplanır.
Disiplin Kurulu üyesi kendisi hakkındaki şikayetin görüşüleceği toplantılara katılamaz.

Ek Savunma
MADDE 14
Belge, bilgi ve tanık ifadelerinin toplanmasından sonra, Disiplin Kurulu gerekli görürse; hakkında soruşturma yapılan kişinin yeniden savunmasını isteyebilir.
Savunma sözlü ya da yazılı yapılabilir.
İfade vermeyenler veya 15 gün içinde savunma yapmayanlar, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır. Bunlar hakkında, eldeki bilgi ve kanıtlara göre karar verilir.
Şikayet edilenin, şikayete konu eylemden sonra her ne sebeple olursa olsun üyelikten istifası, hakkında disiplin soruşturması yapılmasına ve karar verilmesine engel değildir.

Karar Süresi
MADDE 15
Merkez Disiplin Kurulu incelediği dosya hakkında, başvurunun yapıldığı tarihten itibaren en geç 6 (altı) ay içinde kararını verir. Şube Disiplin Kurulları, inceledikleri dosyalar hakkında, başvurudan sonra en geç iki ay içinde karar verirler. Haklı bir sebebin varlığı halinde, Şube Disiplin Kurullarının yazılı istemi üzerine, Şube Yönetim Kurulları tarafından bu süre bir ay uzatılabilir. Gecikmeyi haklı kılan bir neden yoksa, sevk eden kurul, Şube Disiplin Kurulu hakkında Merkez Disiplin Kurulu’na başvurur. Bu durumda Merkez Disiplin Kurulu, ilgili Şube Disiplin Kurulunu yazılı olarak uyarır ve bir aylık süre verir. Yine sonuç alınamaması halinde soruşturma dosyasını isteyerek esastan inceler ve karara bağlar.

Kararların İçeriği ve Bildirimi
MADDE 16
Kararlar gerekçeli olarak verilir. Disiplin Kurulu kararları ve kararların gerekçeleri, kararın verildiği toplantıya katılanlarca imzalanır.
Disiplin Kurulu kararları, ilgili bir organda görevliyse organın başkanına veya ilgilinin bağlı olduğu Şubeye bildirilir.
İlgiliye yapılan bildirimde, Parti Tüzüğü ve politikalarına uygun davranılması adına beklenen tutum hakkında tavsiyede bulunulur.
Kararda ayrıca itiraz yolu ve süresi hakkında bilgi verilir.

Kurullar, kararlarını açıklamadan önce, Tüzük ve Denetleme Kurulunun düşüncesini alır.

İtiraz Hakkı
MADDE 17
Şube Disiplin Kurulu ve Şube Yönetim Kurulu kararlarına karşı ilgili üye, kararın kendisine bildirilmesinden itibaren onbeş gün içinde Şube Meclisine itiraz edebilir.
Merkez Disiplin Kurulu ve Merkez Yönetim Kurulu kararlarına karşı ilgili üye, kararın kendisine bildirilmesinden itibaren onbeş gün içinde Parti Meclisine itiraz edebilir.

İlgili organlar, itiraz dosyasının kendisine ulaşmasından sonraki ilk toplantıda itiraz hakkında kesin kararını verir.

Bu süre içinde itiraz edilmeyen çıkarma ile geçici çıkarma dışında kalan cezalar kesinleşir.
Parti Meclisinin, kesinleşmiş disiplin cezalarını kaldırma yetkisi vardır.

Şube Meclisi, Şube Yönetim Kurulu ve Genel Başkanın önerisiyle, kesinleşmiş olan disiplin cezalarının kaldırılmasına karar verebilir.

 

IV.DİSİPLİN CEZALARI

Disiplin Cezaları

MADDE 18
Disiplin Kurullarınca verilebilecek cezalar şunlardır:
1. Uyarı: Yazılı olarak dikkat çekmektir,
2. Kınama: Yazılı olarak kusur bildirmedir,
3. Geçici çıkarma: Üyenin bir yıldan iki yıla kadar parti ile ilişkisinin kesilmesidir,
4. Kesin çıkarma: Üyenin parti ile olan ilişkisinin kesilmesidir.

Parti, kanuni yollara başvuru hakkını saklı tutar.

Disiplin Kurulları uyarı ve kınama cezalarını gerektiren suçlar hakkında doğrudan kararını verir ve açıklar. Geçici çıkarma ve kesin çıkarma hakkındaki kararların açıklanması ve uygulanması yönetim kurullarının yetkisindedir.

 

V.DİSİPLİN SUÇLARI

Parti Suçları

MADDE 19

Partili üyenin kanuna, Parti Tüzüğüne ve Programına ve imajına uymayan olumsuz davranışlarda bulunması, tutum ve davranışları ile bunların yapılmasını desteklemesi, kolaylaştırması ve/veya övmesi halinde, hakkında cezalar uygulanır.

Üyeler hakkında disiplin cezası talebinde bulunan organ, suçlama konusunu ve istediği cezayı açık olarak belirtir. Disiplin kurulları taleple bağlı değildir. Kovuşturma sonunda kanıtlara göre karar verilir.

Disiplin cezası verilmesine neden olan tutum, davranış ve eylemlerin tekrarında bir üst derece ceza uygulanır.

Kınama cezası alanlar, kararın kesinleşmesinden başlayarak bir yıl süre ile parti organlarına seçilemezler, seçilmiş iseler görevlerinden alınırlar.

Geçici çıkarma cezası alanlar, bu süre içinde parti üyelerine tanınan hakları kullanamazlar ve cezalarının tamamlanmasından itibaren (6) ay süre ile parti organlarına seçilemezler. Geçici çıkarma cezasının uygulanması sırasında kişinin, parti programına, tüzüğüne ve yetkili organların bağlayıcı kararlarına uyma yükümlülüğü devam eder.

Kınama ve geçici çıkarma cezaları, cezayı veren kurul tarafından, üyenin yazılı bulunduğu parti şubesine bildirilir ve ilgilinin cezası, defterlere ve üye kütüğüne işlenir.

Kesin çıkarma cezası alanların adları silinir, kimlikleri Genel Sekreterlikçe bütün örgütlere duyurulur. Geçici olarak çıkarılmasına karar verilen belediyelerin idari organlarında ve meclisinde görev alan üyeleri bu süre içinde parti toplantılarına katılamazlar.

Disiplin Kurulları, cezaların yürürlük tarihlerini, tedbir (önlem) için tedbirin alındığı tarihi, tedbirli olmayanlar için kararın kesinleşme tarihini kararlarında belirtirler.

Disiplin kurulu ve yönetim kurulu kararları, kesinleştiği tarihte yürürlüğe girer.

Uygulamada, tedbirli olarak geçirilen süre, verilen cezadan indirilir. Tedbirli işlerde, karar kesinleşinceye kadar, tedbir sürer.

 

Uyarı Cezasını Gerektiren Suçlar
MADDE 20

Uyarı cezası;

 1. Yetkili organlarca davet edildiği hâlde toplantılara katılmamak,
 2. Parti içi birlik ve beraberliği zedeleyecek davranışlarda bulunmak,
 3. Partinin yetkili organlarınca verilen görevleri mazeretleri olmaksızın kabul etmemek veya zamanında yerine getirmeyerek ihmal etmek,
 4. Üyelik ve diğer aidat sorumluluklarını yerine getirmemek,
 5. Parti taşınır ve taşınmaz mallarına zarar vermek.
 6. Maddede belirtilen parti suçlarının özel koşullar nedeniyle hafif sayılacak durumlarında ve suç sayılacak eylemi işleyenin etkin pişmanlık göstermesi halinde görevli disiplin kurulunun takdiri ile uyarma cezası verilebilir.

Kınama Cezasını Gerektiren Suçlar
MADDE 21

Kınama cezası;

 1. Kanunlara, Parti Tüzük ve Programı ile yönetmelik hükümlerine ve partinin yetkili organları tarafından verilen kararlara söz, yazı ve sair şekillerde aleyhte davranışlarda bulunmak,
 2. Parti içerisinde huzursuzluk ve geçimsizlik yaratmak,
 3. Partide tutulması gereken defter ve kayıtları usulüne uygun olarak tutmamak,
 4. Partiye ait taşınır ve taşınmazları kişisel kazanç ve çıkar için kullanmak,
 5. Görevi ihmal.
 6. Maddede geçen suçların işlenmesinde ısrarcı olması veya tekrarlaması,
 7. Maddede belirtilen parti suçlarının özel koşullar nedeniyle hafif sayılacak durumlarında ve parti suçu sayılan eylemi işleyenin etkin pişmanlık göstermesi halinde görevli disiplin kurulunun kararı ile kınama cezası verilebilir.

Geçici Çıkarmayı Gerektiren Suçlar
MADDE 22
Üyelikten geçici çıkarma;

 1. Milletvekili, belediye başkanlığı ve belediye meclisi seçimleri için yetkili organların onayı olmaksızın adaylığını koymak,
 2. Kanuni sorumlulukları saklı kalmak kaydıyla Partideki görevi gereği kendisine teslim edilen eşya ve malzemeyi kaybetmek, görevden ayrılma ve son verilmesi hâlinde teslim etmemek veya teslim etmekten kaçınmak,
 3. Partinin her kademedeki yöneticileri hakkında her ne suretle olursa olsun gerçek dışı haber yaymak, iftira, karalama ve küçük düşürücü beyan ve davranışlarda bulunmak,
 4. Gerçeğe aykırı olarak Partide kendisine belli görevler verilmiş gibi davranmak ve çalışmak,
 5. Partinin gizliliğini ve güvenliğini ilglendiren karar ve yazışmalarını her ne suretle olursa olsun açıklamak, dışarı sızdırmak,
 6. Yöneticilik görevini ihmal ederek partiye zarar vermek,
 7. Maddede geçen suçların işlenmesinde ısrarcı olması veya tekrarlaması,
 8. Maddede belirtilen parti suçlarının özel koşullar nedeniyle hafif sayılacak durumlarında suç sayılan eylemi işleyenin etkin pişmanlık göstermesi halinde görevli disiplin kurulunun takdiri ile geçici çıkarma cezası verilebilir.

Kesin Çıkarma Cezasını Gerektiren Suçlar
MADDE 23
Üyelikten kesin çıkarma cezası;
a) Parti Tüzük ve Programına ve organ kararlarına aykırı davranışta ısrar edenler,
b) Parti Tüzük ve Programını temelden reddedenler,
c) Farklı bir siyasal oluşumun kurulmasına öncülük ve yardım edenler,

 1. d) Her ne suretle olursa olsun, davranışları, eylemleri ve söylemleriyle partinin ve toplumun zarar görmesine sebep olanlar, infiale yol açanlar ve destekleyenler, partinin girdiği seçimlerde sonuçlarına doğrudan etki edebilecek maddi ve manevi zarara yol açanlar,
 2. e) Parti disiplinini çiğnemekte ısrar edenler,
 3. f) 22. Maddede geçen suçların işlenmesinde ısrarcı olması veya tekrarlaması
 4. g) Parti adaylarına karşı veya başka parti adaylarından yana açık veya gizli çalışmak,
 5. h) Şube ve Parti Meclis işlemlerinin, seçim çalışmalarının yasa, tüzük ve yönetmelik kurallarına uygun olmasını engellemek, bozmak, bozdurmak amacı ile yetkili organlara ve kişilere karşı tüzüğe uygun itirazlar dışında her türlü engelleyici davranışta bulunmak,
 6. i) Partiye üye yazımı ve temsille ilgili kuralları çiğnemek, parti içi seçimlere hile karıştırmak,

Daha önce Partiden çıkarılmış bir üyenin Partiye yeniden üye yazılması, ancak Merkez Yönetim Kurulu’nun onayıyla olur.

 

VI.TUTULACAK DEFTER, DOSYA VE KAYITLAR

 

Tutulacak Defter, Dosya ve Kayıtlar
MADDE 24
Disiplin Kurulları aşağıdaki defter, dosya ve kayıtları tutarlar:
a) Karar defteri,
b) Gelen yazıların aslının korunduğu “Gelen yazılar” dosyası,
c) Giden yazıların suretinin korunduğu “Giden yazılar” dosyası,
d) Gelen giden yazıların kaydedildiği “Gelen ve giden yazılar kayıt defteri”.

 

VII. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Tamamlayıcı Kurallar
MADDE 25
Bu Yönetmelikte belirtilmemiş olan konularda, Partinin Tüzük ve kararları ile genel hukuk kuralları geçerlidir.

 

VIII. YÜRÜRLÜK HÜKÜMLERİ

 

Yürütme Yetkisi
MADDE 26
Bu Yönetmelik, Merkez Disiplin Kurulu ve Merkez Yönetim Kurulu’nca yürütülür.

Kosova / 2020