Logo Loading

Hesap Yönetmeliği

 

 

Hesap Yönetmeliği Gerekçesi

Yönetmelikler, tüzüklerin doğru şekilde uygulanabilmesi için ilgili kurum tarafından çıkarılan belgelere denir. Tüzükte yer alan bir madde veya konunun işleyişinin ayrıntıları yönetmeliklerle belirlenir. Tüzüğün yardımcı ve açıklayıcı belgesidir.

03/L-174 sayılı yasanın 17. maddesi partilerin finansal yapılarının iç denetiminin yapılması için tüzük yoluyla bu görevin yerine getirilmesini sorumlu ve zorunlu kılmıştır. Parti Tüzüğü içinde bu iç kontrol mekanizmasının eklenmesi, Tüzüğün anlaşılabilirliğini etkileyeceğinden; Tüzüğe iç finansal denetime atıfta bulunmak suretiyle bir madde eklenmesi ve bu madde üzerinden yönetmelik marifetiyle düzenlenmesi gerekmektedir.

Hazırlanamış olan bu yönetmelik ile hem partinin kanunen yükümlü olduğu sorumluluk yerine getirilecek, hem de bu yönetmelik sayesinde partinin mali yönetiminin yazılı bir şekilde görev ve yetkilere yönelik resmi bir belge oluşturulmuş olacaktır. Bu belge ile partinin teşkilatlanma alanının da daha iyi anlaşılabilmesine hizmet edecektir.

Görev ve yetki hususlarında;

 • Partinin bütçesinin kabulü, kullanımı, harcama yetkisi, harcamaya yetkili kişi veya kişiler, harcamanın şekli ve kayıt altına alınması, kontrol ve kayıt mekanizmasının belirlenmesi sağlanacaktır.
 • Gelirlerin kabul biçimi ve mal varlıklarının korunması ile kayıt altına alınması usulü yazılı olarak belirlenecektir.
 • Harcamalar ve gelirlere yönelik görev, sorumluluk ve yetkilerin şematik olarak belirlenebilmesi sağlanacaktır.
 • Bürokratik ve muhasebe işlemlerinin düzeni sağlanmış olacaktır.
 • Usüllerin belirlenmesi neticesinde, kanunun da öngördüğü üzere, daha demokratik, şeffaf ve hesap verilebilirlik alanlarında somut gelişme kaydedilecektir.

Hesap Yönetmeliği

Bu yönetmelik, 03.08.2011 tarihli Kosova Demokratik Türk Partisi Tüzüğü’nün şube ve merkezi teşkilatlarının gelir, gider, harcama ve bu işlemler hakkında tutulacak defterlere ilişkin hükümlerde usül, görev ve yetkilere atıfta bulunan maddelerine dayanarak, __/__/____ tarihinde Kosova Demokratik Türk Partisi Merkez Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiştir.

 

Birinci Kısım

Kapsam, Yetki ve Sorumluluk

 

Kapsam

MADDE 1 –

Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Merkezi ile şube örgütlerinin gelir, gider, bütçe, muhasebe ve kesin hesap işleri ile bu işlerin yürütülmesi ve malvarlığının yönetilmesine ilişkin iş ve işlemler, 03/L-174 sayılı Siyasi Partilerin Finansmanı Yasası ve KDTP Tüzüğü’nün mali işlere ilişkin hükümleri ile bu Yönetmelikteki esas ve usullere göre yürütülür.

 

Hesap Dönemi

MADDE 2 –

Hesap dönemi, takvim yılıdır.

 

Yetki ve Sorumluluk

MADDE 3 –

Partinin mali işlemlerinin yürütülmesinde ve mal varlığının yönetilmesinde, bu Bölümde belirtilen esaslar çerçevesinde;

 • MMK (Merkez Meclis Kurulu),
 • Merkez Yönetim Kurulu,
 • Finansal Sorumlu,
 • Genel Sekreter,

yetkili ve sorumludurlar.

 

Merkez Meclis Kurulunun Yetki ve Sorumluluğu

MADDE 4 –

MMK; Partinin, değeri 50.000 (ellibin) € ve üzeri olan, taşınır ve taşınmaz mal alım ve satımlarında MMK’nun onayı aranır.

MMK, Kurultay’da sunulan mali raporu oylar. Kabul edilen mali rapor ile, önceki yönetim mali açıdan ibra edilmiş olur.

İbra edilmemiş mali rapordan dolayı, önceki yönetimin mali sorumluluğu devam eder.

 

Merkez Yönetim Kurulunun Yetki ve Sorumluluğu

MADDE 5 –

Merkez Yönetim Kurulu, Finansal Sorumlunun koordinasyonunda;

 1. a) Genel Merkez ile şubelerin konsolide bütçelerini görüşür ve karara bağlar.
 2. b) Kesin hesabı inceler ve karara bağlar.

Parti adına yükümlülük üstlenmek, Parti gelirlerini artırmak amacıyla her türlü önlemi almak, gelir makbuzu bastırıp örgütlere göndermek, alt kademe kuruluşlarının hesaplarını denetlemek, Genel Merkez’in aylık harcamalarını inceleyip onaylamak ve kesin hesabı ilgili mercilere sunmak, Merkez Yönetim Kurulu’nun yetki ve sorumluluğundadır.

Şube örgütlerinin aylık ve yıllık harcamalarını inceleyip onaylamak ve şube kesin hesabını ilgili mercilere sunmak görevleri, şube yönetim kurullarınca yerine getirilir.

 

Finansal Sorumlunun Yetki ve Sorumluluğu

MADDE 6 –

Mali işler Finansal Sorumlu tarafından yürütülür.

Gelirlerin toplanması ve değerlendirilmesi ile giderlerin hak sahiplerine ödenmesini, muhasebe kayıtlarının usulüne uygun ve saydam bir şekilde tutulması ve raporlanmasını, bütçenin hazırlanması ile yıl sonu bilançosu ve kesin hesabın düzenlenmesini sağlamak Finansal Sorumlunun yetki ve sorumluluğundadır.

Partinin mali durumu hakkında her altı (6) ay, Merkez Yönetim Kurulu’na bilgi verir.

Partinin gelirlerinin toplanması ve harcamalarının yapılmasında yasa ve Tüzük hükümlerine uygunluğu sağlar.

Partinin malvarlığı ile demirbaşlarının korunmasını gözetir. Şube sekreterleri ile koordinasyon içinde bu görevi yerine getirir.

Finansal Sorumlunun veya Genel Sekreterin görevi başında bulunmadığı zamanlarda, Genel Başkan yerlerine vekaleten Genel Başkan Yardımcılarından birini görevlendirebilir.

Tüzüğün 72. maddesinde belirtilen diğer görev ve sorumlulukları yerine getirir.

 

Görevler ve Görevliler

MADDE 7 –

Harcama talimatı yetkisi, Genel Başkana aittir.

Bu yetki Genel Başkan tarafından Finansal Sorumluya devredilebilir.

Harcamaları, bütçeye uygun olarak, Finansal Sorumlu yapar.

Bütçe dışı harcamalar, Genel Başkan ve Genel Sekreterin kararına bağlıdır.

Gelirlerin tahsili, giderlerin hak sahiplerine ödenmesi ve diğer tüm malî işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanmasından ve muhasebe kayıtlarının usulüne uygun ve saydam bir şekilde tutulmasından Finansal Sorumlu görevlidir.

 

İkinci Kısım

Bütçe ve Kesin Hesap

Bütçe

MADDE 8 –

Finansal Sorumlu, Genel Merkez Tahmini Bütçesini düzenleyerek Merkez Yönetim Kurulu’na sunar.

Bütçe, Merkez Yönetim Kurulunca ilgili takvim yılından önceki Aralık ayı sonuna kadar incelenir ve karara bağlanır.

 

 

Kesin Hesap

MADDE 9 –

Finansal Sorumlu’nun hazırladığı kesin hesaplar, Merkez Yönetim Kurulu’nca görüşülerek karara bağlanır ve birleştirilir.

Genel Başkanın vermiş olduğu yetki ile Finansal Sorumlu, karara bağlanan birleştirilmiş genel merkez kesin hesaplarının bir örneğini Kosova Merkezi Seçim Kurulu’na (KQZ) gönderir.

 

Üçüncü Kısım

Tutulacak Defterler

 

Defter ve Belgeler Bilanço Esası

MADDE 10 –

Parti hesapları bilanço esasına göre düzenlenir.

 

Defterler

MADDE 11-

Genel Merkez ile şube örgütlerince;

 1. Gelir-Gider Defteri,
 2. Demirbaş Eşya Defteri, tutulması zorunludur.

Tutulan defterlerin sayfaları ve kaç sayfadan ibaret oldukları örgütlerin bağlı bulunduğu şube sekreteri tarafından mühürlenir ve tasdik edilir. Bunların birer örneği Genel Sekreter’e gönderilir.

 

Tahsilat Makbuzları

MADDE 12 –

Genel Merkez ve diğer örgütlerin gelirleri Merkez Yönetim Kurulunca bastırılan Gelir makbuzları karşılığında ve Parti tüzel kişiliği adına alınır.

Makbuzları seri numarası ile takip edilir.

Makbuzlarda ve dip koçanında, sağlanan gelirin türü, miktarı, gelirin sağlandığı kişinin adı, soyadı ve adresi, makbuzu düzenleyen kişinin sıfatı, adı, soyadı ve imzası yer alır.

Dip koçanlarının Genel Sekreter ve Finansal Sorumluya gönderilmesi zorunludur.

 

Makbuz Defteri

MADDE 13 –

Genel Merkez’de makbuz defteri tutulur, örgütlere gönderilen makbuzların seri numaraları bu deftere kaydedilir ve izlenmesi bu defter üzerinden yapılır.

 

Defterler ve Belgelerin Devri ve Saklanması

MADDE 14 –

Örgüt Yönetim Birimleri önceki yönetimden bütün defter ve belgeler ile değerleri, alındı makbuzlarının dip koçanlarını, göreve başladıkları tarihte gerekli sayım ve kontrolleri yaptıktan sonra bir tutanakla devralmak ve eski yönetimler de bunları devretmekle yükümlüdür.

Devir-teslim işlemi, usulüne uygun olarak yapılmadıkça devir veren şube sekreterleri sorumluluğu sona ermez ve ilişiği kesilmiş sayılmaz.

Defter ve belgeler ilgili örgüt kademelerince, bütçe yılı sonundan başlayarak altı yıl süreyle saklanır.

 

Dördüncü Kısım

Gelir ve Giderler

 

Gelirler

MADDE 15 –

Partinin gelir kaynakları aşağıda belirtilmiştir.

 1. Parti üyelerinden alınan üyelik aidatı,
 2. Partinin merkezi organlar ile kurullar ve yerel yönetimler üyelerinin aidatı,
 3. Adaylık için başvuranlardan alınan adaylık ödentisi,
 4. Parti yayınlarının satış karşılıkları,
 5. Parti bayrağı, flaması, rozeti ve benzeri tanıtma malzemesi satışlarından sağlanan gelirler,
 6. Parti kimlik belgelerinden ve yenilenmesi nedeniyle alınan karşılıklar,
 7. Partice düzenlenen her türlü toplumsal girişim ve gösterilerden sağlanan gelirler,
 8. Partinin malvarlığından sağlanan gelirler,
 9. 03/L-174 sayılı Siyasi Partilerin Finansmanı Yasası’nın 5. maddesi uyarınca belirlenen miktarı aşmayacak bağışlar,
 10. 03/L-174 sayılı Siyasi Partilerin Finansmanı Kanunu’nun 4. maddesi uyarınca partiye intikal edecek taşınır ve taşınmaz mallar ile doğmuş ve doğacak her türlü hak ve alacaklar.
 11. Yasaya göre devletçe sağlanan gelirler. (Hazine Yardımı)
 12. Faiz gelirleri,

(g) bendinde yazılı gelirlerden Parti’nin sahip olduğu taşınmaz mallardan sağlanan gelirler için vergi, resim ve harçlara ilişkin yasa hükümleri uygulanır.

Yukarıda yazılı gelirler, partinin hangi örgüt yönetim birimince veya görevlisince sağlanmış olursa olsun, parti tüzel kişiliğinindir.

Şube çalışmaları neticesinde, usülüne uygun olarak elde edilen bağış ve üyelik aidatları parti merkez bütçesine girer. Tespit edilen bu gelirlerin %10’una tekabül eden miktar merkez bütçesinde kalır, geriye kalan miktar ilgili şubeye faaliyetlerinde kullanılmak üzere bütçesine aktarılır.

Gelirler, partinin tüzel kişiliği adına ve makbuz karşılığında toplanır.

Gerçek kişilerin 2.000.- (ikibin) ve tüzel kişilerin aynı yıl içinde 10.000.- (onbin) Eurodan fazla kıymette ayni ve nakdi bağışta bulunamaz. (bu miktarlar 03/L-174 sayılı yasada belirtilmiştir)

Yabancı devlet ve sivil toplum kuruluşları; yabancı gerçek veya tüzel kişilerin yardım ve bağışları kabul edilmez.

Anonim gerçek veya tüzel kişilerin finansal yardım veya bağışları kabul edilmez.

Bu bağışlar gelir makbuzu karşılığında alınır.

 

Giderler

MADDE 16 –

Parti, amacına ulaşmak için siyasi faaliyetleri kapsamında gerekli gördüğü her türlü harcamayı yapabilir.

Bu kapsamda Partinin giderleri şunlardır:

 1. Personel giderleri,
 2. Araştırma ve geliştirme giderleri,
 3. Reklam, tanıtım ve kamuoyu araştırma giderleri,
 4. Taşınır ve taşınmaz mal ve hizmet alım, yapım, bakım ve onarım giderleri,
 5. Büro giderleri (kira, ısınma, aydınlatma, haberleşme, kırtasiye vb. …),
 6. Araç alım, bakım, onarım, akaryakıt ve sigorta giderleri,
 7. Temizlik ve güvenlik hizmetleri giderleri,
 8. Parti tanıtımı ve reklamı için bayrak, flama, rozet, kimlik kartı vb. giderler,
 9. Parti faaliyetleri kapsamında düzenlenen, eğlence, konser vb. giderler,
 10. Genel Meclis, yardımcı kurullar, danışma toplantıları vb. faaliyetlerin giderleri,
 11. Parti faaliyetleri kapsamında düzenlenen seçim mitingleri için yapılan giderler,
 12. Parti faaliyetleri kapsamında üçüncü kişilerden sözleşme karşılığı kiralanan her türlü taşıtların kira, akaryakıt, bakım, ses düzeni vb. giderler,
 13. Her türlü haberleşme ve ulaştırma giderleri,
 14. Yazılı ve görsel basım ve yayım giderleri,
 15. Telif ve tercüme giderleri,
 16. Temsil, ağırlama ve tören giderleri,
 17. Dava takip ve icra giderleri,
 18. Avukatlık ve danışmanlık giderleri,
 19. Vergi, resim, harç vb. giderler ile gelirlerin takip ve tahsili için yapılacak giderler,
 20. Mal ve hizmet alım sözleşmelerinden kaynaklanan ve mahkeme kararlarına istinaden ödenen giderler,
 21. Sosyal medya ortamında yapılan reklam giderleri

 

Harcamalar

MADDE 17 –

Partinin yapacağı harcamalar, sözleşmeler ve üstleneceği yükümlülükler Parti tüzel kişiliği adına yapılır.

Parti Tüzel Kişiliği adına sözleşmeyi yapması ya da hüküm üstlenmesi Genel Başkanın yetkisindedir. Önceden izin alınmadan girişilen sözleşme ve yükümlülüklerden dolayı Parti Tüzel Kişiliği sorumlu tutulamaz; Genel Başkan’a, Genel Sekretere ve Merkez Yönetim Kuruluna, MMK’na veya Parti Tüzel Kişiliği’ne karşı kovuşturma yapılamaz. Bu durumlarda sorumluluk, sözleşmeyi yapan veya yükümlülük üstlenen kişiye ya da kişilere aittir.

Parti harcamaları, fatura, fatura yerine geçen belgeler ile bu belgelerin temin edilmesinin mümkün olmadığı hallerde harcamaların doğruluğunu gösterecek içeriğe sahip olmak şartıyla diğer belgelerle kanıtlanır.

Ancak kaybolma, yırtılma ve yanma gibi zorunlu sebeplerle aslının temin edilemediği hallerde, fatura ve fatura yerine geçen belgeler yerine bu belgeleri düzenleyenlerden alınacak tasdikli suretleri veya örnekleri kullanılabilir.

Her türlü ödeme, ödeme belgesi ile yapılır. Yürürlükteki kanun gereği, 500 € ve üzeri ödemeler banka aracılığıyla yapılır.

Ödeme belgesine, ödemenin türüne göre harcama talimatı, fatura, gider makbuzu, harcama pusulası, bordro vb. diğer kanıtlayıcı belgeler eklenir.

  

Beşinci Kısım

Diğer

 

Taşınır ve Taşınmaz Mallarda Tasarruf Yetkisi

MADDE 18 –

Partinin amaçlarına uygun olarak taşınır ve taşınmaz mal ile taşıma araçları satın alma, kullanma, işletme ve satma yetkisi Merkez Yönetim Kurulu’na aittir.

MYK acil durumlar için Finansal Sorumlu ile Genel Sekreter’e Şube taşınmazlarının satılması için (MMK’nu bilgilendirmek kaydıyla) yetki verir.

Parti, üyelerine ve öteki gerçek ve tüzel kişilere hiçbir suretle bağışta bulunamaz, borç veremez ve alamaz.

 

Yönetmelikte Yer Almayan Konular

MADDE 19 –

Bu yönetmelikte yer almayan konularda, 03/L-174 sayılı Siyasi Partilerin Finansmanı Kanunuyla, Kosova Demokratik Türk Partisi Tüzüğünün genel hükümleri uygulanır.

Genel Merkez’e ya da diğer başka yöneticilere gönderilen hediyeler için yapılan harcamalar Şube Örgütleri tarafından gider olarak kaydedilemez.

 

Yürürlük

MADDE 20 –

Bu yönetmelik onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 21 –

Bu Yönetmelik hükümlerini MYK yürütür.

 

Kosova / 2020