Logo Loading

Parti Teşkilat İç Yönetmeliği

 

 

Teşkilat İç Yönetmeliği Gerekçesi

Kuruluşların düzenli işleyiş biçimleri teşkilat yapısının oluşturulmasıyla gerçekleşir. Teşkilatlanma, devletler, uluslararası kuruluşlar, devletin içinde yer alan yasama, yürütme ve yargı organları, sivil toplum kuruluşları ve hatta ailelerimizde bile bulunmaktadır.

Kuruluşların içinde yer alan ve yetki, görev ve sorumlulukları olan kişilerin, bu yetki, görev ve sorumlulukları yerine getirmede bir önceden belirlenebilirlik esasına göre sınırları çizilmelidir. Zira, teşkilatlanmanın sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi, bu teşkilatta çalışan kişilerin görevlerinin bilinmesiyle mümkün olabilir.

Düzenin belirlenebilir olması, kişilerin teşkilat içinde ifa ettikleri eylemlerde yetki aşımı (yetkili kişinin, yetkilerini aşacak işlerde bulunması)  veya yetki tecavüzünün (yetkili kişinin başka bir kişi veya organın yetkilerini kullanması) önüne geçecektir.

Yetkili her birey ve organ, teşkilat içinde hangi işleri yapmaya muvafık olduğu ve kimlere karşı ne düzeyde sorumlu olduğu belirlenebilirse, hiyerarşi içindeki düzen daha anlaşılabilir olacaktır.

Bu yönetmelik, başında ve ilk maddesinde yazıldığı gibi, merkez ile şubelerin ve burada çalışan organ ile kişilerin sorumluluk, yetki ve görevleri hakkında Tüzükte yer alan maddeler ve pratik bilgilere dayanarak hazırlanmış; 03.08.2011 tarihli KDTP Tüzüğü’nü tamamlayıcısı ve açıklayıcısı olması amaçlanmıştır.

Parti Teşkilat İç Yönetmeliği

Bu yönetmelik, 03.08.2011 tarihli Kosova Demokratik Türk Partisi Tüzüğü’nün şube ve merkezi teşkilatlanmasına ilişkin hükümlerde usül, görev ve yetkilere atıfta bulunan maddelerine dayanarak, __/__/____ tarihinde Kosova Demokratik Türk Partisi Merkez Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiştir.

Birinci Kısım
Amaç, Kapsam ve Dayanak

Amaç
Madde 1 ‐ Bu Yönetmelik, Kosova Demokratik Türk Partisi 03.08.2011 tarihli Tüzüğü hükümleri uyarınca; Partiye üye olma  şartları, üyeliğe başvuru, üyelik kararı, kayıt işlemleri, üyelik aidatları, yan kuruluşlara üyelik, üye kimlik kartları, üyelerin hak ve yükümlülükleri ve üyeliğin sona ermesine dair hususlar ile Parti teşkilatlarının kuruluş ve çalışma ilkeleri, görev ve sorumlulukları, parti organlarında meydana gelebilecek eksiklikler ve bu eksikliklerin tamamlanması, aynı organlara görevden uzaklaştırılması, kademe ve yan kuruluşların (kadın, gençlik ve MYK tarafından kurulan diğer kuruluşlar) birbirleriyle olan ilişkileri ile usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

 

Kapsam
Madde 2 ‐ Bu Yönetmelik, Partinin tüm teşkilat kademe ve organlarını kapsar.

Hukuki Dayanak
Madde 3 ‐ Bu Yönetmelik Kosova Demokratik Türk Partisi 03.08.2011 tarihli Tüzüğünün 35. ve 45. maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır

 

İkinci Kısım
Üyelik

Üyelikte Amaç
Madde 4 – Üyelikte temel amaç; Partinin Tüzük, Program ve ilkelerini benimseyen ve yasal bir kısıtlılığı olmayan herkes, Kosova Demokratik Türk Partisi’ne hizmet, katılım ve katkısını sunmaktır.

 

Üyelik Şartları
Madde 5 – Yürülükteki mevzuat hükümlerine göre Parti üyesi olmaya engel bir durumu olmayan;

 1. Kosova Cumhuriyeti vatandaşı,
 2. On sekiz yaşını doldurmuş,
 3. Medeni ve siyasi hakları kullanma ehliyetine sahip,
 4. Başka bir partide üyeliği olmayan,
 5. Partinin Tüzük ve Programını kabul ettiğini, gücü, bilgi ve tecrübesi oranında Parti çalışmalarına katılmayı kabul eden,
 6. Partiye belirli bir üyelik aidatı ödemeyi taahhüt eden,
 7. Disiplin nedeniyle daha önce Partiden kesin ihraç edilmemiş, herkes Parti üyesi olabilir.

 

Üyelik Başvurusu
Madde 6 ‐ Üyelik başvurusu işlemleri aşağıdaki şekilde yapılır:

 1. Üyelik  şartlarına sahip olan kişi, ilgili şubede üyeliğe başvuru formunu doldurmak suretiyle başvurur. Başvurana alındı belgesi verilir.
 2. Üyelik başvuruları, “üye başvuru defteri”ne sıra numarası verilerek kaydedilir.
 3. Üyelik başvurularının değerlendirilmesi, ilgili şube yönetim kurulu tarafından 15 gün içinde karara bağlanır. Ancak, süresi içinde karara bağlanmayan başvurular hükümsüz hâle gelmez.

15 gün geçmiş olsa bile üyelik başvurularının karara bağlanması zorunludur.

 1. Üyelik başvurusu reddedilen kişiye, başvuru formunda belirttiği iletişim bilgilerden birisi (posta, kısa mesaj, elektronik ileti) yoluyla bildirilir.

Red cevabının kendisine bildirilmesinden itibaren, başvuran 15 gün içinde kararı veren şube yönetim kuruluna itirazda bulunabilir.

Şube yönetim kurulu, yeniden değerlendirmeye alınan başvuru hakkında gerekçeli kararını açıklar. Bu karar kesindir.

 1. Disiplin usüllerine ilişkin hükümler saklıdır.
 2. Şube yönetim kurulu tarafından, üyelik işlemleri tamamlanmış  üyelere, şekli ve içeriği MYK tarafından belirlenmiş üye kimlik belgesi verilir.
 3. Üye kimlik belgesi, Parti üyeliğini ispat dışında başka bir amaçla kullanılamaz. Üye kimlik belgesi ücreti, üyeye kimlik belgesi teslim edilmeden önce talep edilir.

 

Yan Kuruluşlara (Gençlik, Kadın ve diğer) Üyelik
Madde 7 – Parti üyeliğine kabul edilmiş olan her üye, Gençlik ve Kadın Kolları ile diğer yan kuruluşlara üye olabilir. Üyeliğe kabul usulü ayrı bir yönetmelikle belirlenir.

 

Üyeliğin Sona Ermesi
Madde 8 –  Parti üyeliği aşağıdaki hallerde son bulur;

 1. Ölüm,
 2. İstifa,
 3. Başka bir partiye üye olmak, üye olmasa bile başka bir partide görev almak veya o parti listesinden bir göreve seçilmek için aday adayı veya aday olmak,
 4. Disiplin kurulu kararı ile Partiden kesin ihraç edilmiş olmak hallerinden birisi ile üyelik sona ermiş  olur.
 5. Üyelikten istifanın belgelenmiş sayılması için, istifanın; noter aracılığıyla veya yazılı beyan ile şahsen yapılmış olması gerekir. Yazılı istifa bildirimlerinde, imzanın kişiye ait olduğunun tespiti yapılır.
 6. Yukarıda yazılı hallerden birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin üyeliğinin son bulduğu şube yönetim kurulu tarafından başkaca bir işlem yapılmadan sadece tespit kararı alınır ve sonuç üye kayıt defterine işlenir.
 7. Üye olma  şartlarını sonradan kaybedenler ile üyeliğe giriş  sırasında üyelik şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların üyelik kayıtları, Kanuna göre Parti üyesi olmaya engel durumunu gösteren belgeler belirtilmek suretiyle şube yönetim kurulu kararıyla silinir.

 

Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri
Madde 9  – Partiye üyelik başvurusu kabul edilen tüm üyeler;

 1. Her üye, üyelik aidatı ödemiş olması koşuluyla Genel Seçim, yerel seçimler ve parti içi seçimlerde aday olabilir veya aday gösterilebilir. Üyelik aidatı miktarı, her yıl MYK tarafından güncellenerek belirlenir.
 2. Partinin toplantı ve çalışmalarından haberdar olabilir, üyelere açık toplantılara katılabilir ve fikirlerini dile getirebilir, doğrudan organlara dilekçe ve şikayetlerini sunabilirler.
 3. Parti organlarınca yapılan davet üzerine toplantı ve çalışmalarına katılır, partinin gelişmesi adına özverili ve ilkeli katkılarını sunar.
 4. Her üye yalnız bir şubede üye olarak kaydolabilir.
 5. Partinin gelirler elde etmesine doğrudan veya dolaylı katkıda bulunur. MYK’nın belirlediği aidatı öder.

 

ÜÇÜNCÜ KISIM
Parti Teşkilatı

Teşkilat
Madde 10 – Partinin merkezi ve yerelde, zorunlu ve zorunlu olmayan birimlerinin tümü, parti teşkilatını oluşturur.

 

Teşkilat Kademeleri
Madde 11 – Kosova Demokratik Türk Partisi teşkilat kademeleri; Genel Merkez teşkilatlarından ve şube teşkilatlarından ibarettir. Ayrıca parti teşkilat kademelerinde, kadın ve gençlik kolları ile diğer yan kuruluşlar ve komisyonlar bulunur.

 

Teşkilatlanmanın Amacı
Madde 12 –  Partinin teşkilatlanmadaki amacı:

 1. Siyasi Partilerle ilgili mevzuat, Tüzük ve bu Yönetmelikte yer alan kurallar ve Parti Programı, Partinin yetkili organ ve birimlerinin genelge ve talimatları çerçevesinde çalışan,
 2. Tüzük ve Yönetmeliğe göre yapılması gereken toplantı ve faaliyetleri yapan,
 3. Halkla bütünleşmiş, etkin ve temsil görevini en iyi şekilde yerine getiren,
 4. Halkın, Parti, hükümet ve yerel politikalar ile icraatlar hakkındaki tutumunu, istek, öneri ve şikâyetlerini tespit edip yetkili üst organ ve makamlara intikal ettiren,
 5. Kendi içerisinde uyumlu, disiplinli, üretken, çalışkan, nitelikli, dürüst ve KDTP amaç ve ilkelerine sadık, bilgili kişilerden oluşan bir parti yapısı oluşturmaktır.

 

Teşkilat Kademe Organları
Madde 13 – Parti teşkilatı, aşağıda yazılı teşkilat kademe organlarından oluşur:

 1. I) Şube Teşkilatı
 2. Şube Meclisi
 3. Şube Başkanı
 4. Şube Yönetim Kurulu
 5. Şube Disiplin Kurulu

 

 1. II) Merkez Teşkilatı
 2. Parti Genel Meclisi
 3. Genel Başkan
 4. Merkez Yönetim Kurulu
 5. Merkez Disiplin Kurulu
 6. Tüzük ve Denetleme Kurulu

 

III) Yan Kuruluşlar
1. Kadın Kolları
2. Gençlik Kolları
3. Şube ve Merkez Yönetimi kararlarıyla kurulan diğer kuruluşlar

 

Şube Teşkilatı
Madde 14 (Tüzük md. 54) – Şube Meclis görev ve yetkileri Kosova Demokratik Türk Partisi 03.08.2011 tarihli Tüzüğün 54, 55 ve 56. maddesinde düzenlenmiştir.

 

Şube Başkanları
Madde 15 (Tüzük md.59) – Şube başkanlarının görev ve yetkileri şunlardır:

Şube teşkilatını, şubenin bulunduğu yerdeki bütün özel ve resmî kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler nezdinde temsil etmek,

 1. Partinin şube kadın ve gençlik kollarının teşkilatlanmalarını takip etmek, ana kademe ile uyumlu ve verimli çalışmalarını sağlamak,
 2. Partinin şube düzeyinde çalışma ve faaliyetlerinin, Parti Tüzüğü, Programı ve yönetmelikleri ile Partinin üst makam ve kurullarının belirlediği Parti politika ve ilkeleri çerçevesinde yürütülmesini ve koordinasyonunu sağlamak, denetimini gerçekleştirmek,
 3. Şube yönetim kurulunun düzenli olarak toplanmasını ve verimli çalışmasını sağlamak,
 4. Şube çalışmalarını denetlemek ve çalışanların birbirleriyle uyumlu ve verimli çalışmasını sağlamak,
 5. Merkez Teşkilatı ile koordineli olarak, şube meclis seçimlerinin yasal süresi içerisinde yapılmasını sağlamak,
 6. Partinin üye sayısını arttırıcı çalışmalar yapmak,

 

Şube Yönetim Kurulları
Madde 16 (Tüzük md.57) – Şube Yönetim Kurulları görev ve yetkileri Kosova Demokratik Türk Partisi 03.08.2011 tarihli Tüzüğün 57 ve 58. maddesinde düzenlenmiştir.

 

Şube Başkan Yardımcıları
Madde 17 – Şube başkan yardımcılarının görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Şube başkan yardımcıları, şube başkanının bu yönetmelik ve tüzükte belirtilen görev ve yetkilerinin gerçekleştirilmesinde yardımcı olur.
 2. Şube başkanının başkanlığını ettiği kurullara ve diğer toplantılara, şube başkanının olmadığı durumlarda toplantıları yönetir.

 

Şube Sekreterleri
Madde 18 (Tüzük md.73) – Şube Sekreterin görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Parti şubesinin her türlü yazışma işlerinin yapılmasını sağlar.
 2. Şube yönetim kurulları adına yapılacak yazışma metinlerini hazırlar ve başkanın imzasına sunar, imzadan çıkan yazıların muhataplarına gönderilmesini sağlar.
 3. Parti kademelerinden, üyelerden ya da parti dışı kişi ve kuruluşlardan gelen yazılar şube sekreteri tarafından açılır, kayda alındıktan sonra en kısa sürede ilgili kişi veya organın bilgisine sunar.
 4. Gelen yazıların yanıtlanmasında tüzük ve yönetmeliklerdeki sürelere uyulur, tüzük ve yönetmelikte ayrıca süre öngörülmemişse yanıtlar en hızlı ve uygun sürede verilir.
 5. Gelen ve giden evrak, tarih ve numara sırasıyla gelen/giden evrak defterine kaydeder. Gelen evrakın asıllarıyla gönderilen evrakın örnekleri tarih ve numara sırasıyla dosyalarında saklar.
 6. Şube sekreterleri tüzük ve yönetmeliklerin, defter tutma ve yazışmalarla ilgili görevlerinin bir kısmını veya tamamını başka bir ücretli çalışana yaptırıyor olsalar bile, bunların usulüne göre tutulup tutulmadığından sorumludurlar.
 7. Şube sekreteri, şubelerdeki üye yazım işlerini izler ve denetler, partinin her türlü yazışma işlerinin yapılmasını sağlar

 

Şube Disiplin Kurulları
Madde 19 – Şube Disiplin Kurullarının görev ve yetkileri, Kosova Demokratik Türk Partisi Disiplin Yönetmeliği ile düzenlenmiştir.

 

Genel Başkan
Madde 20 (Tüzük md.31) – Genel Başkanın görev ve yetkileri şunlardır:

Parti tüzel kişiliğini tüm kademelerde temsil eder.

 1. Merkez Disiplin Kurulu ile Tüzük ve Denetleme Kurulu hariç, merkez teşkilatına bağlı tüm kurul ve organların doğal başkanıdır. Parti Meclisine karşı şahsen sorumludur.
 2. Adli, idari, mali ve benzeri her tür kamusal kurum ve kuruluşlar nezdinde Partiyi temsil eder veya kendi adına yetki kullanılmasını gözetler.
 3. Parti adına yapılan işlem ve eylemlerin Anayasa, mevzuat, Parti Tüzüğünün ve yönetmeliklerin öngördüğü hükümlere göre icra edilmesini ve Parti Meclisi ile Merkez Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlar.
 4. Parti üyeleri ve Parti teşkilat kademelerinin verimli ve etkin çalışmasını sağlar, Parti üst organlarının ortak çalışmalarına başkanlık ve nezaret eder.
 5. Bilgi ve tecrübelerinden yararlanacağı kimseleri (en fazla iki kişi) danışman olarak tayin eder. Danışmanların parti içi siyasal veya idari yetkileri yoktur.
 6. Gelişen durum ve olaylar karşısında Parti duruş ve görüşünü kamuya açıklar.
 7. Genel Merkezde hizmet birimlerinin kuruluş, kadro ve atama işlemleri ile sürekli istihdam edilecek hizmetli ve uzmanların tayin, terfi ve işten çıkarılmaları konularını, doğrudan veya ilgili MYK üyesinin önerisine göre karara bağlar.
 8. Genel Başkan; Kanun, Parti Tüzüğü ve diğer mevzuatın kendisine vermiş olduğu tüm görevleri yapar ve yetkileri kullanır.
 9. Şubelerin çalışmalarını denetler ve şubelerle ilgili önerilerini Parti Meclisi, MYK ve Başkanlık Kurulu’na sunar.
 10. Merkezi ve yerel organlar ve kurullara seçilen ve atanan kişilerin çalışmalarını denetler.
 11. Parti Tüzüğü ve diğer yönetmeliklerinde verilen yetki ve görevleri yerine getirir.

 

Merkez Yönetim Kurulu
Madde 21 (Tüzük md.34) – Merkez Yönetim Kurulu görev ve yetkileri Kosova Demokratik Türk Partisi 03.08.2011 tarihli Tüzüğün 34 ve 35. maddesinde düzenlenmiştir.

 

Tüzük ve Denetleme Kurulu
Madde 22 (Tüzük md.39) – Tüzük ve Denetleme Kurulu görev ve yetkileri Kosova Demokratik Türk Partisi 03.08.2011 tarihli Tüzüğün 39, 40 ve 41. maddesinde düzenlenmiştir.

 

Başkan Yardımcıları
Madde 23 (Tüzük md.38) – Başkan Yardımcıları, Genel Başkan’ın görev ve yetkilerine giren işlerinde yardımcı olmak, parti içi teşkilat ile partiler arası ilişkiler ve parti çalışma alanlarına giren diğer işleri, Genel Başkan adına yapmakla görevlidirler.

Üç (3) Başkan Yardımcısı bulunur:

 • Teşkilatlanmadan Sorumlu,
 • Toplum ve Basından Sorumlu,
 • Dış İlişkiler, Diğer Parti ve STK İlişkilerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı.

 

Başkan Yardımcılarının Görev ve Yetkileri
Madde 24 – Yetkili kurul veya makamca başka şekilde görevlendirme yapılmamış ise, aşağıda yazılı çerçevede çalışmalarını sürdürürler;

1) Teşkilatlanmadan Sorumlu Başkan Yardımcısı:

 1. Yan kuruluşlar dahil her kademedeki teşkilatlanmayı Tüzük ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak gerçekleştirmek, teşkilat çalışmalarını kontrol etmek,
 2. MYK ile koordineli olarak Genel ve Yerel seçim çalışmalarının gerçekleştirilmesinde yardımcı olmak,
 3. MYK ile koordineli olarak Parti içi genel seçimleri hazırlık çalışmalarına katkı sunmak,
 4. Tüm teşkilat birimlerinin bir bütünlük içinde hareket etmesi, yetki ve görev dağılımlarının usul ve esaslara uygun şekilde icra edilmesini takip etmek ve olası problemlerin çözümü için gerekli olan toplantı ve çalışmaları yapmak,
 5. Teşkilat içinde meydana gelebilecek sorun ve şikayetleri çözümlemek, önerileri değerlendirmek, gerektiğinde Parti üst yönetimine rapor etmek,
 6. Kendi görev alanlarına giren konularda, Genel Başkan’ı temsilen, çalışma grupları oluşturmak. Görevlerini yerine getirirken, diğer başkan yardımcıları ve Genel Sekreter ile işbirliği ve dayanışma içinde çalışmak.
 7. Teşkilatlanma işlerine giren faaliyetlerde Genel Başkan ve MYK tarafından verilecek diğer görevleri icra etmek,

 

2) Toplum ve Basından Sorumlu Başkan Yardımcısı:

 1. Partinin tanıtım ve medya ile ilgili ilişkilerinin ilke ve stratejilerini belirlemek, koordine etmek ve geliştirmek,
 2. İç ve dış medyayı takip ederek, Parti ile ilgili haber, yorum ve analizleri tespit etmek, derlemek, Genel Sekreter ile koordineli olarak arşivlenmesini sağlamak,
 3. Seçim zamanları başta olmak üzere, propaganda ve tanıtım strateji ve malzemelerinin belirlenmesinin, üretilmesinin ve dağıtımının koordinasyonunu sağlamak,
 4. Partinin sosyal politikalarının belirlenmesi ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak,
 5. Kendi görev alanlarına giren konularda, Genel Başkan’ı temsilen, çalışma grupları oluşturabilir. Görevlerini yerine getirirken, diğer başkan yardımcıları ve Genel Sekreter ile işbirliği ve dayanışma içinde çalışır.
 6. Toplum ve basın işlerine giren faaliyetlerde Genel Başkan ve MYK tarafından verilecek diğer görevleri icra etmek,

 

3) Dış İlişkiler, Diğer Parti ve STK İlişkilerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı:

 1. MYK ve Şube Yönetim Kurullarıyla koordinasyon içinde mesleki kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları, sendika, medya kuruluşları ile sürekli ve iyi ilişkilerin kurulmasını sağlamak,
 2. Parti politikaları, toplumu, Kosova Cumhuriyeti’ni ve hükümetini doğrudan ilgilendiren konularda, parti adına diğer iç ve dış menşeli partiler ile iletişim halinde olmak; bunlar ile ilgili gelişmeler hakkında doğrudan Genel Başkanı bilgilendirmek,
 3. Dış ilişkilerde, partinin faaliyetlerinin verimli ve koordineli gerçekleşmesini sağlamak, Parti ve toplumsal menfaatler doğrultusunda ilişkilerin kurulmasını sağlamak ve Genel Başkan ile MYK’ya önerilerde bulunmak,
 4. Partinin, diğer kuruluşlar ve Toplum ve Basından Sorumlu Başkan Yardımcısı ile birlikte, bölgesel ve ülke çapında etkinliklerin yapılmasında katkıda bulunmak,
 5. Kendi görev alanlarına giren konularda, Genel Başkan’ı temsilen, çalışma grupları oluşturabilir. Görevlerini yerine getirirken, diğer başkan yardımcıları ve Genel Sekreter ile işbirliği ve dayanışma içinde çalışır.
 6. Dış ilişkiler, diğer partiler ve sivil toplum kuruluşları ile olan ilişkilere giren faaliyetlerde Genel Başkan ve MYK tarafından verilecek diğer görevleri icra etmek,

 

Genel Başkanı Temsil Yetkisi
Madde 25 – Genel Başkanın görev ve yetkisi dahilinde olan işlerde, Genel Başkanın yokluğunda, Genel Başkanın görevlendirdiği başkan yardımcılarından biri temsil eder. Genel Başkanın belirli bir süre görevinin başında bulunmayacağı durumlarda, Genel Başkanın yazılı yetkisi ile başkan yardımcılarından biri Genel Başkan’ı temsil eder. Yetki belgesinde başkan yardımcısının hangi konularda yetkili olacağı ve belli ise süresi yazılır. Başkan yardımcılarının hiçbirinin bulunmadığı durumlarda, bu görevi Genel Sekreter üstlenir.

 

Genel Sekreter
Madde 26 (Tüzük md.71) – Genel Sekreterin görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Partinin her türlü yazışma işlerinin yapılmasını sağlamak,
 2. MYK toplantı gündemlerini hazırlamak, üyelere ulaştırmak, toplantının gerekli kıldığı hazırlık çalışmalarını yapmak, toplantı tutanaklarını düzenlemek,
 3. Partinin karar organları tarafından karara bağlanan konularla ilgili karar metinlerini hazırlamak, bu kararların imzalanmasını, karar defterine işlenmesini ve uygulanmak üzere ilgili birim ve mercilere ulaştırılmasını sağlamak,
 4. Partinin doküman ve arşivinin tertipli, düzenli ve sistematik bir şekilde oluşturulmasını sağlamak; şube sekreterleriyle üye kütükleri ve gelen-giden evrak organizasyonunu sağlamak,
 5. Teşkilatın tüm birimlerini ilgilendiren konular hakkında gerekli duyuruları uygun yollarla yapılmasını sağlamak,
 6. Merkez organları ve şubeler arasında yazışma ve programları gözetmek; merkez ve şubelere yapılacak ziyaret, etkinlik ve toplantılar hakkında önceden bilgi sahibi olmak,
 7. Şubelerin sekreterlerinin çalışmalarını gözetmek, koordineli çalışmalarını sağlamak,
 8. Parti adına çalışan diğer ücretli çalışanlarının çalışmalarını gözetlemek,
 9. Partiyi özel veya resmi daire kurum ve kuruluşlarda, gerçek kişiler ile özel veya resmi tüzel kişiliklerle olan ilişkilerde temsil etmek,
 10. Partinin finans işlerinde “Hesap Yönetmeliği” ve Tüzüğün vermiş olduğu yetkiler ve görevleri yerine getirmek,
 11. Partinin taşınır ve taşınmaz malvarlıklarının kayıt altına alınmak, korunması ve değerlendirilmesi hakkında gözetim görevini ifa etmek,
 12. Başkan yardımcıların yokluğunda, Genel Başkanı temsil etmek,

 

Başkanlık Kurulu
Madde 27 – Başkanlık Kurulu görev ve yetkileri Kosova Demokratik Türk Partisi 03.08.2011 tarihli Tüzüğün 36 ve 37. maddesinde düzenlenmiştir.

 

Parti Sözcüsü
Madde 28 – Basın toplantılarında; Parti, toplumsal konular, devlet ve hükümet konularında, Parti’nin siyasi duruşunu aktarır.

 

Finans Sorumlusu
Madde 29 – Finans Sorumlusunun görev ve yetkileri, “Hesap Yönetmeliği”nde belirlenmiştir.

 

DÖRDÜNCÜ KISIM
Diğer Hükümler

 

Parti içi ve Parti dışı yazışmalar
Madde 30

 1. Parti içi (Merkez ve Şubelerin dilekçe, karar ve bildirileri) ve parti dışı (diğer partiler, STK, özel veya resmi kurum ve kuruluşlar ile yapılan) yazışmalar iki nüsha halinde düzenlenir; bir nüshası arşive eklenir. Yazışmlar elektronik ortamda yapıldıysa, bu yazışmaların çıktısı alınarak arşivlemesi yapılır.
 2. Merkezi yazışma işlemlerinden Genel Sekreter, şube yazışma işlemlerinden Şube Sekreteri sorumludur.
 3. Parti içi ve parti dışı yazışmalarda teşkilat hiyerarşisi kurallarına dikkat edilir.

 

Toplantılarda Uyulması Gereken Esaslar
Madde 31 –  

 1. Olağan ve olağanüstü organ ve kurul toplantılarında bildirim ve toplantının tutulacağı sürelerine uyulur.
 2. Tüzük ve diğer yönetmeliklerde toplantı yeter sayısı belirtilmiş olsa da, toplantılara tüm üyelerin katılması esastır. Toplantılara görevi süresince veya ard arda katılmayanlar hakkında, ilgili organ ve kurul tarafından yaptırım uygulanır. Kendiliğinden organ üyeliğinin düşmesi hükümleri saklıdır.
 3. Usulüne uygun olarak bildirimi yapılan toplantılara katılım zorunludur. Haklı bir sebebin varlığı halinde, organ veya kurul başkanına mazereti bildirilerek, toplantıya katılmaktan muaf olabilir.
 4. Görüşmelerin tam olarak tutanağa yazılması yolunda bir karar yoksa, görüşmelerin özeti yazılır. Tutanak özetinde konuşanların adları belirtilir.
 5. Toplantılarda alınan kararlar, toplantı günü ve karar sıra sayısı belirlenerek karar defterine yazılır. Toplantıya katılan üyeler karar defterini imzalar.
 6. Toplantı ve karar usülleri hakkında MYK ve ŞYK tarafından genelge ve talimatname çıkarılabilir.

 

Tutulacak Defterler
Madde 32 –

 1. a) Her kademedeki yönetim kurulları aşağıdaki defterleri tutmak zorundadırlar:
 2. Üye kayıt kütüğü
 3. Karar defteri
 • Gelen/Giden evrak kayıt defteri
 1. Demirbaş eşya defteri
 2. b) Tutulması zorunlu defterler dışında kalan komisyon, kol ve kurul defterleri sayfaları numaralanarak tutulur.
 3. c) Tüm defter ve kayıtlar, bir sonraki yönetime eksiksiz olarak tutanakla teslim edilir. Bu teslimden örgüt başkanı ve şube sekreterleri birlikte sorumludur.

 

Yapılması Yasak İşlemler
Madde 33 –

 1. Parti aracılığıyla seçilmiş, atanmış ve diğer üyeler, Parti program ve tüzüğüne aykırı beyanda bulunamazlar. Merkez Yönetim Kurulu’nun izni olmaksızın kademelerini aşan “Parti Genel Politikası” hakkında demeç veremezler.
 2. İlgili birime danışıp, gerekli izni almadan partinin makam ve mercileri hakkında demeçler veremezler, partinin makam ve mercilerine ziyaretlerde bulunamazlar,
 3. Bağlı bulundukları üst kademe ile bağlantılarını veya ilgilerini kesmeye karar veremezler,
 4. Parti aracılığı ile merkezi veya yerel organ ve kurullarda yer almış seçilen ve atananlar, parti iç teşkilat yapısına, Tüzük ve yönetmeliklerine aykırı davranış ve söylemlerde bulunamazlar; aykırı davranış ve söylemlerinlerin bulunmasına destek olamazlar, bu eylemlerin gerçekleşmesini kolaylaştıracak eylemlerden uzak dururlar.
 5. Partiyle ilişkisi kesilmiş, hakkında disiplin cezası veya tedbir kararı bulunan kişiler ile partinin organ ve temsilcileri ile şubeler ve onların temsilci ve çalışanlarıyla ilişkilerinde, Genel Sekreter’in bilgisi dahilinde ve yetkili organın izni ile parti taşınır ve taşınmazlarının kullanılmasına izin verilir.
 6. Teşkilat karar, kademe, ve yetkilerine aykırı hareket edenler hakkında KDTP “Disiplin Yönetmeliği” hükümlerine göre işlem yapılır.

 

Yönetmelikte Bulunmayan Konular Hakkında Yapılacak İşlemler
Madde 34 – Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Tüzük ve yürürlükteki kanunlara göre karar alınır.  

 

Yürürlük
Madde 35 – Bu yönetmelik onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürütme
Madde 36 – Bu Yönetmelik hükümlerini MYK yürütür.

 

Kosova / 2020